Royal Enfield Bicycles, Katalog (Kopie) 1906

Vorschau (1,55 MiB)

ie Li ND ide a OE Kan lees orda de aan A he a 3 benne GERS à a de wh | Royal Enfield (UC U À | | id en gr mm pe <r Aco; au ns LE ? Bicycles “MADE LIKE A GUN,” Eee Cd Reddit England. Hoofdagent voor Nederland en Kolonien : J. WITMONDT, Prinsengracht 29t, AMSTERDAM. Telegramadres : Telephoon : ‚ Witmondt, Rijwielen.’ 7 No. 3637, Intercom. Plaatselijk Agent: R zin „Made like a Gun? was oorspronkelijk gekozen als cene nadere aanduiding van de voortreffelijke kwaliteit en eigenschappen der Royal Enfield rijwielen. Nu zijn deze woorden als het ware een geworden met alle Royal Enfield produc ten en gesteund door de buitengewone deugden van het Royal Enfield rijwiel, is het gebruik dezer qualificatie volkomen gerechtvaardigd. Sedert de introductie van de Royal Enfield, is de wetenschap op het gebied der rijwiel-techniek bijzonder en op roekelooze wijze miskend, door het fabriceeren van z.g. goedkoope machines, die wel is waar laag in prijs, doeh nog minder in kwaliteit zijn. Het gevolg was eene algemeene navolging van slechts één model, waarmede natuurlijk lage prijzen en enorme productie gepaard gingen. De meeste fabrikanten zijn daardoor verplicht geworden, al hunne aandacht te wijden aan den verkoop hunner producten, terwijl zij de hoofdzaak, in casu de constructie van het rijwiel, op den achtergrond stelden en er dus een stilstand kwam, die door velen ten onrechte beschouwd werd, als het bewijs, dat de rijwiel-constructie het toppunt van volmaaktheid bereikt had. In de dagen dat deze zienswijze algemeen ingang vond, en het z.g. „ Diamond” frame als „het laatste” beschouwd werd, kwam het ROYAL ENFIELD GIRDER FRAME op de markt, hetwelk door zijne erkende en bewezen superioriteit, zoowel wat betreft sterkte, stijfheid, onwrik baarheid en totale onmogelijkheid van zijdelingsche buiging, direct eene groot en steeds toenemende Vraie deed ontstaan, van die zijde der wielrijders, die een rijwicl beoordeelen naar de intrinsieke waarde en de kwestie van den prijs laten rusten tot dat zij volkomen overtuigd zijn van de werkelijke superioriteit der machine Een bewijs voor den snel toenemenden vraag en de de belangrijkheid daarvan, vindt men in het feit, dat wij nicttegenstuimde geregelde uitbreiding onzer fabrieken en niettegenstaande buitengewone inspanning van alle onm krachten, in het afgeloopen seizoen niet in staat waren, aan alle aanvragen Le voldoen en daardoor vele clienten im d leveringen teleurstellen moesten. Dit is de straf op het succes, dat wij alléén toeschrijven un de waardeering die het Girder Frame van de zijde der wiel rijders mochten ondervinden. Inderdaad ver cenigt het Girder Frame meel weten schappelijke techniek en constructic-beginselen in zich, dan eenig ander frame en eene geheele omwenteling in de constructie van rijwielen zal er ongetwijfeld het gevolg van zijn. Door alle rijwiel-experts is het erkend als het mechanisch best geconstrueerde frame dat tot nu toe werd uitgevonden en de sterkte zoowel als de onwrikbaarheid zijn op de meest afdoend: WIJZE aangetoond door de uitgebreide Proeven, waaraan het onderworpen werd in Lloyd's Proving House, waarvan de vergelijkende resultaten bijzonder leerzaam en belangrijk zijn. Op pagina ro geven wijeene photographische reproductie van de resultaten der genomen proeven, waaruit men kan zien, dat een Royal Enfield „ Diamond” Frame en een Royal Enfield Girder Frame, van precies hetzelfde gewicht, eerst _collapseerden —bij-eene -belasting van respectievelijk goo en 1350 kilo. Deze belasting voor een ., Diamond” Frame, is reeds buitengewoon hoog, en bewijst de deugdzaamheid der Royal Enfield fabrikaten. De belasting van het Girder Frame stelt echter alles in de schaduw, daar het weerstands vermogen van het Girder Frame, dat van het ,, Diamond” Frame met meer dan 50% overtreft. Deze verschillende feiten in overweging nemende. hebben wij besloten, eene belangrijke verandering te maken in ons plan voor het komende seizoen, en met het doel, om de Enfield-Naam de eerste plaats te laten behouden onder ce vooruitstrevende fabrikanten, zullen wij het Girder Frame voortaan gebruiken voor alle modellen boven fl. 135.—, wai door dit (rame onder bereik komt van alle wielrijders. Om aan de steeds toenemende vraag die hierdoor ontstaan zal te kunnen voldoen, en om eventueele herhaling van de vertraging in de leveringen te voorkomen, die zoo als wij hiervoor reeds vermeld hebben in het vorige seizoen plaats hadden, hebben wij eenige Heetaren grond aangekocht waarop wij een tweede fabriek bouwen, waardoor wij in staat zullen zijn ons productievermogen voldoende uit t breiden en «an alle aanvragen zelfs in het drukst van het seizoen, prompt te voldoen en blik op de onderstaande illustratie zal den lezer een idee geven van de belangrijkheid dezer uitbreiding. Het gebouw ligt in de onmiddelijke nabijheid van den spoorweg, waardoor de verzending met alleen gemakkelijke doch ook nog spoediger kan geschieden hetgeen vooral van belang is voor eene snelle aflevering gedurende het verkoops SCIZOeN H EI door ons tot hier toe gevolgde systeem, zullen wij blijven volgen en dus slechts de beste werkkrachten in vereeniging met de meest moderne loonsparende machines gebruiken. Elke afdeeling zal zoo als op 't oogenblik onder contrôle staan van experts, die wij ruim betalen, ten einde op al hunne energie te kunnen rekenen voor het eene doel, n.l, het verkrijgen van de beste resultaten op de meest economische wijze. 1906 ROYAL ENFIELDS worden geleverd in vier modellen, nl. ,, Riche” Girder, en ,, Royal” Girder in prijzen van fl. 220. tot fl. 160. en modellen A and B « f}. 130.— en fl. ros. SE ERGE IRD BRA ID) verschillende modellen van het RICHE GIRDER TYPE hebben alle verbeteringen die de wetenschap op rijwielgebied kan aantoonen. lijn in afwerking en rijk in uitrusting nemen zij een plaats in, die geheel verschillend is van het algemeen aangenomen standpunt der eerste klas machines. Het geheim van hun succes ligt in de buitengewone fijnheid, en van het frame tot de kleinste onderdeelen, is de constructie bes tudeerd en UD ea Cala Kat zonder dat de grondslag ain het ook maar cen oogenblik Is los gelaten. De afwerking en algemeene specificatie is in hoofdzaak gelijk bij deze modellen doeh bij de Model Riche rijwielen zijn de volgende bijzonderheden te vermelden. „ROLLER ”-REMMEN. Te ieder geval waar de rijder remmen met trek-hevel | refereert, kunnen wij dit speciaal model remmen aanbrengen. Zij worden geheel en al in onze cigen fabrick vervaardigd van het fijnste materiaal, volgens modellen en teekening van onze eigen experts en vormen een werkelijk krachtige contrôle, terwijl zij tevens het sierlijk uiterlijk nog verhoogen. Royal Enfield Olie-bad Kettingkast. ID’ voordeelen van dit model kettingkast zijn inderdaad enorm ; eigenlijk is het de eenige goede kettingkast daar dit model alle goede eigenschappen die een ketting: kast moet hebben, in zich vereenigt en waarvan, het voortdurend gesmeerd houden der ketting de belangrijkste is. Dit is een punt, dat wij als fabrikanten, erkennen moeten als van belang, om dat het voor den lichten gang der machine zeer bevorderlijk is. Een Drie-Versnellingsnaaf. Kan bij elk model worden aangebracht indien dit door den rijder ver langd wordt. Voor den prijs hiervan, verwij- zen wij naar de laatste pagina alwaar men de verschillende extras geno teerd vindt. GIRDER EE MODELLEN. EE Girder Type omyat alle modellen van fl. 160° tot fl. 260. Deze machines worden zoowel als Race-machine, als Road Racer en Roadster geleverd en hunne alwe rking en uitrusting Is niet te overtreltten. STANDARD MODELLEN. prijs te kunnen voldoen en om dat het ons niet mogelijk is Roval Enfield Girdi prijs te tabriceeren. markt brengen om aan Pype machines tegen een lagen Deze modellen, nl. model A en model B, zijn goed uitgerust zoo als de op volgende pagina 's aangegeven speeificatie zal aantoonen en het bij de constructie gebezigde materiaal 1s door kenners met den meesten zorg uitgezocht. De kwalit it dezer machines doet het Royal Enfield transfer dan ook alle cer aan Buiten derceds boven vel Hie lde Spee ali teiten zullen ook de Op pagina s II 16 behandelde Roval Enfield onderdeelen Voor cle 11 ke ZAC van belang zijn. Lfopd's Proving Bouse, (Netherton, near Dudfep. LON { lé = S NS x > ¢ Or / tel bre tert dé dinars fe hee vit astern f 4 dun pan) ong eas ted Ji Z altied: dk Be falen fallen af /, us pe > / rl # rbe Are 4 Si fp rnin 7 eue! Shell sal fallen g? She Hej Ld | ad Che 7 / s A, 2 Lng?) fh / (Ae / / f et / y Lament | S& es Serg 4 ROMAP/ENBIEIED Two-Speed Coaster. OREZIE naaf, het nieuwste op het gebied van naven constructie, vereenigt in één huls, de voordeelen van eene dubbele versnelling en die van eene terug Waprem. Het twee-versnellingen mechanisme werkt volgens hetzelfde pring Ipe als dat in de gewone Royal Enfield twee-versnellingsnaaf en het rem-mechanisme is pre ies als dat der Royal Enfield freewheelnaven met terugtraprem. Met deze naaf kan men de steilste hellingen berijden zonder eenige inspanning en het weder afrijden kan men volmaakt veilig beschouwen. Het veranderen der versnelling geschiedt door het overhalen van een kleine hefboom welke op de boven-framebuis beves tigd is zoo als op nevenstaande teekening is aun- getoond. Zoo als men ziet zijn er drie rustpunten voor den hefboom, A, B, en C. ROYAL ENFIELD Two-Speed Coaster. Bij A loopt de naat Op de normale of hooge versnel ling, bij B op de lage; het kamrad B komt dan in werking en reduceert de versnelling. Staat de hefboom bij CG dan kan men de juiste spanning der kabel nagaan doordien de pedaal dan in beide richtingen kan worden bewogen. Draait het achterwiel dan niet mede, zoo is de kabel juist gesteld, doch in ’t andere geval moet deze gesteld worden. [en speciaal boekje met uitvoerige beschrijving, wordt op verlangen gaarne toegezonden. ROYAL ENFIELD Twee-Versnellingsnaaf (Gemaakt volgens Fagan Patent) aheverck moeten dea rom vam een freewhe geur ve randeriny freewheelen | VOOI1 On cle 111 korten tijd populair en het Rov: il Enfield machines voordeelen wel bekend tol ver ler wielrijders n ode te eyven, dat t betrouwbare lue heden op cle markt selling 23/7, bedraagt, eft op de beide versnellingen en de an re n | alléén gedurende het ROYAL ENFIELD Freewheel-naaf (Gemaakt volgens Combination Hubs Patent). ID} Vis cen naad, die sedert de uitvinding al meer en - meer in den smaak valt en de rijders van Royal Enfield rijwielen met freewheel-naaf zijn zonder uitzondering meer dan tevreden over de buitengewone kracht der rem en het licht loopen van het freewheel. Algemeen wordt die naaf dan ook door hen speciaal aanbevolen De kracht der rem en de volkomen betrouwbaarheid der naaf, gepaard aan de onverslijtbaarheid, hebben deze naaf eene reputatie verschaft, die volstrekt onbetwistbaar ts. Zij heeft een volkomen wrijfloos freewheel ; de rem wordt in werking gebracht door eene lichte achter waartsche drukking op de pedalen. De controle over deze naat 1s volstrekt zeker en berekend op eventueel plotseling voorkomende ongevallen. De Royal Enfield machine, voorzien van deze naal kan ook achteruit gereden worden en de pedaal kan bij het slap pe ng bruikt worden, zonder de minste vrees voor beschadiging van het rem-mechanisme. SPECIAL SPECIAL UPTURNED 2 FLAT Royal Enfield Sturen. | | EP gemak voor den rijder is zoo afhankelijk van een voor hem passend stuur, dat het model daarvan een zeer Royal Enfield Zadels. modellen zijn ge maakt door de firma J. B. Brooks & belangrijke kwestie is voor den fabrikant, die zijn volle naar 14 ergen Speciiecalne ‘ 4 J : aandacht verdient. constructie van de zadels is nauwkeurig nagegaan en Wij zijn ons volkomen daarvan bewust en hebben een serie danis, dat een maximum bereikt is wat comfort betreft, J modellen gemaakt, die naar onze meening zeer voldoende is w tot cen minimum beperkt Is : om aan alle wenschen en smaken van Royal Enfield rijders de construct ur be zigd, ZIJN de beste du te kunnen voldoen. Het gemak voor den rijder en het elegante voorkomen der veering onderwerp geweest van veel zorg en studie machine zijn onze hoofdgedachten geweest bij het maken der zittingen zijn vemaakt van het fijnste leder en de afwerking modellen en de afwerking dezer sturen. at absoluut niets te wenschen over. ROVAE ENED Ladys ,, Riche Girder Type.” FRAME 20 ju 22 inch, 24 of 26 inch hoog WIELEN 2 1151in VELGEN cciaal vernikkeld en roode lijnen SPAKEN Met rdikt den, extra vernikkeld BANDEN STUUR HANDVATEN VOORREM > de velg n boom. ACHTERREM Nieuw model, der whtervork, met op koper met zwarten bies FREEWHEEL | nt, op Kogels SPATBORDEN ‘ met stanger jn geprofileerd KET TINGKAST KETTING VERSNELLING CRANKS 5 ZADEL Koval teld 6, eciaal gemaakt door PEDALEN ber, 4 blokje 3Esin. breed EMAILLE /wart, ze raal gelakt, met de hand gepolijst, oode lijnen Prijs compleet fl. 200.00. Twee-versnellingsnaalf fl, 25.00 extra. T wee-versnellingsnaaf en terugtraprem fl, 32.50 extia Igremmen en treewheel kan ook voorvelgrem en seleverd worden, zonder prijsverhooging. KROMAPSENEIED Lady's „Riche Girder Type” Prijs - fl. 200.00. ROYAL ENFIELD » Model Riche ” Dames-rij wiel. ROYAL ENFIELD Gent’s Light Roadster , Riche Girder Type. ROVAL ENRBIELED Gent's Light Roadster ,,Riche Girder Type.” FRAME 2 inch, 241 WIELEN 28 » 28in VELGEN Speciaal vernikkeld, met zwart en rooden D in tmidden SPAKEN Met verdikte einden, verkoperd en vernikkel BANDEN Dunlop STUUR Speciaal HANDVATE Celluloid VOORREM ) ‘ el, gel nieuw model met roller ACHTERREM Op de veler, boven aan de staande achtervorken met roller-hef boom SPATBORDEN Staal, fijn geprofileerd, met dubbe le vernikkelde stangen KET TINGKAST Royal Enfield olte-t KETTING in gin. pitch VERSNELLING Loy nfield two speed (** Kagan’s Patent”) ren Sqin. en Ogin CRANKS ZADEL NOÉ Enfield E 70, peciaal gemaakt door |. B. Brooks & Co PEDALEN Rubber, 4 blokjes EMAILLE Fijn zwart, zes maal gelakt met de hand gepolijst, gelijnd met fijne roode lijnen Prijs compleet - fl. 245.00. Prijs compleet - - fl. 245.00. ROYAL ENFIELD , Model Riche” Heeren-roadster. ROVAL ENFIELD | ROVAL ENFIELD Gent’s Light Roadster Gent's Light Roadster ,, Riche Gi ha ; ent's Light Roadster ,, Riche Girder Type Role Tare: FRAME 22 inch, 24 in 260 of 28 inch WIELEN 25 x 1 4%in. VELGEN Speciaal vernikkeld op koper, met zwarten bies en roode lijnen. SPAKEN Met verdikte einden, verkoperd en daarna vernikkeld BANDEN Dunlop, 28 x 1 Kin STUUR Opebogen HANDVATEN Celluloid VOORREM Nieuw model, het boom ACHTERREM Nieuw model, op d ichtervelg aan den staanden ichtervork, met roller-hef boom FREEWHEEL Ilyde patent, op Kogels SPATBORDEN Staal, fijn geprofileerd niet dubbele stangen KET TINGKAST u KETTING VERSNELLING CRANKS 7in ZADEL oval ek » Speciaal gemaakt PEDALEN ubber, lokjes, 4in EMAILLE n zwart, 6 maal gelakt en met de hand repolijst versierd met twee fijne roode lijnen Prijs compleet fl 190.00. T wee-versnellingsnaaf fl. 25.00 extra. T wee-versnellingsnaaf met Prijs 7 terugtraprem fl, 32.60 extra. ROYAL ENFIELD In plaats van twee-velgremmen en freewheel, kan ook voorvelgrem en De Model Riche ” freewheel geleverd worden zonder prijsverhooging Heeren roadster. ROV ALC ENBIELD Lady’s ,,Girder Type.” FRAME 20 inch, 22 inch, 24 of 26 inch WIELEN 28 x 1 Min VELGEN Vernikkeld, zwart gebiesd met roode lijnen BANDEN Dunlop, 28 x 1 in STUUR Opgebogen HANDVATEN Celluloid VOORREM > de velg, met handvat-hefboom ACHTERREM » de vely, met handvat-hef boon: FREEWHEEL SPATBORDEN Staal, afneembaar KETTINGKAST Metaal, met vernikkeld KETTING i VERSNELLING CRANKS ZADELS == Koyal Enfield E33, specia: gemaakt door |. B. Brooks « oO. PEDALEN sin EMAILLE Wart, ode en gele lijnen Prijs compleet fl. 170.00. Dubbele Versnellingsnaaf fi, 25.00 extra Dubbele Versnellingsnaaf met terugtraprem fl, 32.50 extra In plaats van twee-velgremmen en freewheel, kan ook voorrem en freewheelnaaf met terugtraprem geleverd worden, zonder verhooging ROMVAPAENPIELD Lady's „Girder Type.” - fl. 170.00. ROYAL ENFIELD » Model Royal” Dames-rijwiel. ROVAL ENFIELD Gent's Light Roadster „Girder Type.” FRAME - 22 inch, 24 of 28 inch. WIELEN 28 x 1%in. VELGEN Vernikkeld met z tes en roode lijnen. BANDEN Dunlop, 28 STUUR Opgebogen HANDVATEN Celluloid VOORREM Op de velg met handvat-hefbo ACHTERREM Op de velg handvat-hefboon FREEWHEEL Ilyde, op Kogel SPATBORDEN 2 KETTINGKAST KETTING VERSNELLING CRANKS ’ ZADEL peciaal gemaakt doo PEDALEN EMAILLE Prijs compleet fl. 160.00. Dubbele Versnellingsnaaf - fl, 25.00 extra Dubbele Versnellingsnaaf met terugtraprem fl, 32.50 extra. Op verlangen kan in plaats van twce-velyremmen en freewheel, voorvelgrem en freewheclnaaf met tegentraprem geleverd worden, zonder prijsverhooging ROMA ENRIEED Gent's Light Roadster „Girder Type.” Prijs - ROYAL ENFIELD » Model Royal” Heeren- roadster. ROYAL ENBIEED Path Racer „Girder Type.” FRAME WIELEN - VELGEN BANDEN STUUR HANDVATEN VOORREM ACHTERREM FREEWHEEL SPATBORDEN KETTINGKAST KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL PEDALEN EMAILLE I3gin. Westwood Dunlop ‚‚ Northroad,” half drop. Kurk. Wordt hierby niet gemonteerd. Wordt hierby niet gemonteerd. Wordt hierby niet gemonteerd. Wordt hierby niet gemonteerd. Wordt hierby niet gemonteerd. pitch looper, 6%in Koval Enfield E22, speciaal gemaakt door J. B. Brooks & Co. Prima race pedalen 3%in., met Loeclips Fijn, diep zwart Prijs compleet ROMAESENEIEED Path Racer „Girder Type’ » Prijs - - fl. 160.00. ROYAL ENFIELD Race-machine. ROYAL ENFIELD ROYAL ENFIELD ; Lady’s Model A. Lady s Model A. FRAME WIELEN VELGEN 2 Ein Netten bits: BANDEN STUUR HANDVATEN VOORREM ACHTERREM FREEWHEEL SPATBORDEN KET TINGKAST KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL PEDALEN EMAILLE A it groëne en roode lijnen Prijs compleet fl. 135.00. T wee-versnellingsnaaf fl, 25.00 extra [wee versnellingsnaaf met terugtraprem El 82 50 extra. fl. 1385.00. hehe ee a eee ROYAL ENFIELD Model "A. Dames-rijwiel. RO MANE EIN EEND) Gent's Light Roadster Model A. FRAME 22 nch, 24 of 26 inch WIELEN 2Sin VELGEN Vernikkeld met zwarten bie BANDEN Dunlop. STUUR Opgebogen No. 2 HANDVATEN Celluloid VOORREM Op de velg met ACHTERREM Op de velg met h FREEWHEEL Hyde, op Kogel SPATBORDEN Staal, afneembaar KETTINGKAST Extra KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL nigh’s G PEDALEN tubbe 411 EMAILLE Zwart met groene en rood Prijs compleet - fl. 130.00. Dubbele Versnellingsnaar fl, 25.00 extra Dubbele Versnellingsnaaf met tegentraprem fl, 32.50 extra Op verlangen kan in plaat van twee-velgremmen en freewhecl voorvelgrem en free Wheelnaal met terugtraprem gelverd worden, zonder prijsverhooging RONANESENBEIEIED Gent's Light Roadster Model A. Prijs - _- fl 130.00. ROYAL ENFIELD Model A Heeren-roadster, ROVAE ENFIEED Special Racer Model A. ROYALE ENPIEED Special Racer Model A. FRAME WIELEN 2 VELGEN 2 sil nikkeld met zwarten bic BANDEN STUUR HANDVATEN VOORREM ACHTERREM FREEWHEEL SPATBORDEN KETTINGKAST KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL PEDALEN EMAILLE Prijs compleet fl. 130.00. - fl, 130.00. ROYAL ENFIELD Special Race-machine Model A, ROVAL ENFIELD Lady's Model B. ROVAL ENFIELD Lady’s Model B. FRAME 20 22 of 24 inch WIELEN 2 VELGEN 2 vernikkeld SPAKEN Zwart geémailleerd BANDEN Dunlop’s Cambridue STUUR No. 2. HANDVATEN Celluloid VOORREM Op de velg met handvat-hef boom ACHTERREM Op de velg met -handvat-hef boom FREEWHEEL Ilyde, op Kogels. SPATBORDEN Nieuw model. KETTINGSCHERM Metaal met vern. schijf. KETTING Is x Yin. VERSNELLING 6oin CRANKS 6% in ZADEL Gough PEDALEN Rubber, 345 in EMAILLE Fijn diep zwart. Prijs compleet fl. 110.00. Met freewheelnaaf en tegentraprem en voorvelgrem fi, 7.50 extra Dubbele Versnellingsnaaf fl, 25.00 extra. Prijs i i ff. 11 0.00. Dubbele Versnellingsnaaf met terugtraprem fl, 32.50 extra, ROYAL ENFIELD Model. B. Dames-rijwiel. ROVAL ENFIELD ROVAL ENFIELD Gent's Light Roadster Gent's Light Roadster Model B. Model B. FRAME 22 inch, 24 of 26 inch. WIELEN 28in. < 25in. VELGEN - 28in. x 1 toin. vernikkeld. SPAKEN Zwart gecmailleerd. BANDEN Dunlop’s Cambridge. STUUR No. 2 HANDVATEN Celluloid. VOORREM Op de velg, met handvat-hefboom. ACHTERREM Op de velg, met handvat-hefboom. FREEWHEEL Hyde, op Kogels. SPATBORDEN - Nieuw model. KETTINGSCHERM Extra. KETTING - [sin in. pitch. VERSNELLING 74in. CRANKS 7in. ZADEL - - Gough Se PEDALEN - - Rubber, 4in. EMAILLE - ijn diep zwart. Prijs compleet - - - fi, 105.00. Met freewheelnaaf en tegentraprem en voorvelgrem fl, 7.60 extra. Dubbele Versnellingsnaal - fil, 25.00 » Pris - - fl. 105.00. ROYAL ENFIELD Model B. Heeren-roadster. Dubbele Versnellingsnaaf met terugtraprem fl. 32.60 extra. ROMAP ENTIER FRAME WIELEN - VELGEN BANDEN STUUR HANDVATEN VOORREM SPATBORDEN KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL PEDALEN EMAILLE Prijs compleet fl. 90.00. Met twee remmen en Juvenile Girl's Met miniatuur Girder Frame. rin 2710 Vernikkel Clincher. Opye bogel Celluloid Op de velg Staal. sin Win. pitel \ Stin Sin. Gough Sr Kubber, 3!$u Zwart. freewheel fl, 100.00. ROV AL ENFIERD Juvenile Girl’s. Prijs - - fl. 90.00. ROYAL ENFIELD Meisjes-rijwiel, ROVAL ENBIE ED FRAME WIELEN - VELGEN - BANDEN STUUR - SPATBORDEN KETTING VERSNELLING CRANKS ZADEL PEDALEN EMAILLE Prijs compleet - - fl. 90.00. Juvenile Boy’s Met miniatuur Girder Frame. 1din. 241n. Vernikkeld. Clincher. Opgebogen. Staal. ‘sin. x Yin. pitch. SIin. Sin. Gough’s G 29. Rubber, 3 Yin. Zwart. Met freewheel en twee remmen fl, 100.00. ROYAL ENFIELD Juvenile Boy’s. Prijs - - fl. 90.00. ROYAL ENFIELD Jongens-rijwiel. Verkoops Conditien. LLE goederen worden verkocht onder de onderstaande Garantie- A Bepalingen. Zij worden franco station Amsterdam geleverd (de expediteurs worden dan feite lijk agenten voor de koopers). Vracht moet betaald worden door den kooper en vestigen WIJ speciale aandacht er op dat men bij het ontvangen vooral goed nazict alvorens te accepteeren en in geval van beschadiging direct bij den eventueelen expediteur op vergoeding aandringt. Onze verantwoordelijkheid houdt op, zoodra de gocderen onze magazijnen verlaten. Houten kratten worden berekend tegen den kostenden prijs en worden niet teruggenomen. REPARATIEN EN BENOODIG HEDEN. | I" RVOOR kunnen wij geen crediet verleenen ; de conditien zijn strikt contant op ontvangst van pro forma factuur. Machines of onderdeelen ter reparatie moeten franco ge zonden worden, met vermelding van den naam des afzenders terwijl instructies voor terusz nd- ing gelijktijdig verzonden moeten worden. Voor dat men ons een machine zendt, is het raadzaam alle gemakkelijk afneembare deelen, zooals lantaarn, bel, etc., af te nemen daar die gedurende het transport allicht verloren raken. Wanneer men onderdeelen bestelt, gelieve men steeds precies op te geven wat men verlangt en mocht dit niet mogelijk wezen dan een ruwe schets ; doch nooit mag men vergeten het nummer der machine op te geven. Op de brieven schrijve men steeds: ,, Reparatien en Onderdeelen.” GARANTIE, LLE ROYAL ENFIELD RIJWIELEN gemaakt en uitgerust volgens de specificatie in deze Catalogus zijn gegarandeerd, doch de garantie strekt zich alleen uit over die machines waarvan de onderdeelen blijken een of ander gebrek te hebben gehad ; die daarentegen welke door ruwhied of onachtzaamheid mochten worden beschadigd, worden door ons niet van nieuwe onderdeelen als ,, garantie” voorzien. De defecte onderdeelen moeten of aan den plaatselijken of aan den Hoofdagent franco worden opgezonden. De banden worden door de Dunlop maatschappy gegarandeerd. Mocht het dan noodzakelijk blijken dat een of ander deel naar de fabriek moet worden gezonden ter beoordeeling, dan zal de eigenaar de transportkosten dragen. Deze bepalingen geschieden onder het reglement der ,, Nederlandsche Vereeniging De Rijwield- en Automobiel-Industrie.” ROVAL ENFIELD EXTRAS. METALEN KETTINGKAST voor model Riche Heerenmachine voor model Royal Heerenmachine met oliebad - LEDEREN KETTINGKAST voor model À Heerenmachine voor model Riche of Koval DUBBELE VERSNELLINGSNAAF, by alle modellen DUBBELE VERSNELLINGSNAAF terugtraprem, voor alle modellen DRIE-VERSNELLINGSNAAF Alleen op speciale bestelling - : - - . 40.00 Wij gebruiken alleen DUNLOP Banden, die wij ook kunnen aanbevelen. Worden andere banden verlangd, dan is de prijs naar verhouding hooger.

Royal Enfield Bicycles, Katalog (Kopie) 1906


Von
1906
Seiten
24
Art
Katalog
Land
England
Marke
Royal Enfield
Quelle
Gerd Böttcher
Hinzugefügt am
02.08.2022
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (4,09 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Änderungshistorie


  • 11.08.2022: "1906" statt "1910-1919" (s. S. 7)

Ähnliche Dokumente

Koga Miyata (NL) Katalog 1980er Jahre
1984, Katalog, 16 Seiten
Sturmey Archer, Reparatie-Handleiding 1950er Jahre
1950 - 1959, Anleitung, 40 Seiten
Raleigh en Humber Rijwielen en Sturmey Archer Onderdelenlijst, 1960er Jahre
1960 - 1969, Ersatzteilliste, 27 Seiten