Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1980

Vorschau (1,13 MiB)

54 LEI Bunyeyog-E G (HL X P2) 05 - ZE USJIOY "USE EY-UEyDIEds '| 3H -18/SI04 "UIEIEYSWEIGSNEWISYSIS WI USSsWaE1lgbnzu< S-NIV (NEQIOAUUSY-NIY JBZUNY 'OUQH WO Hp LEWIyBIUOdsUUaH SOE9 „AyBuy“ peayodsuusy H wo gp v „oseweg“ PBIMO 60€9 BUEH9-G 'SygH WO HP BueH OL 'ayYH WO gr BY 6'PL'IOLSHOS PH BunyeyaSs-Bue9-0L '(„/1LX 22) 069 - 82 UaJIay "LEIOPIaJOH -uaysIads 'UIETEYSWEIISNEYLBYDIS WU USSWEIAENZUSNAS-NIY 'NeqloAuUUSH-NIY "Z 29/0r QaUlUY 'SYQH WO gg UEWYeIHOASUUSy 609 „Meweg“ peimodsuusy S0r9 LOP9 54 6'pL '10LS YO S 24 Bunyeyos -Bue9-01 '(„vILX 22) 089 - 8Z USJIOA1yON97 'usgqeuy9sueyy9oH ONES-NEINIIZ-19ISI04 "USSWEIqUSBIS4-ÖnzZIaNIN-NIV “sBnqsBuiuies, Hu NEQIOAUUSY-NIY (USISEYUSNSNSNEYUSYOIS "zZ 25/0 qauluy '3yoH WO EG uaWyelNodsuusy-neasuag 0999 „ness1ag“ peayods-'eq 49Bu1 abızınwyos SuUyo Yonqyoıng yaılpua uauy| yeydsıaa USISEYUSNSY-IYSISIETY-YOUYNIEY 490 usY4ed uNIOg pun usuyeg wıog wı Juyezian ]sa} }Balj USZIOqYOOIg Joq "USWYEIPEH WEP Ju IgIEMYOSIOA 159 'HOJYOSYOOIZ-SNIYISYOIS SOPIIOS "WIOPBY-Hoysley ualaın 19q uew Japul gOJyOSBUIY auygMaq seq BY Y'pL OL SHOS®R4 ‘Bunyeyss-Bueg-QL ‘(„1LX 22) 0E9 - 8Z USJlalyona] USgBUYISUEJNYOOH '|ONESUUSHY-SINOJSA UISgayswaug -sHay1aydıS JWw uSsweuquaßla4-Önzjayiy-Niy 'negqIonuusy-Nniy "Z 25/0% qaujuy-NIy 'ay9H WO gg uawyeıpnodsuusy-Jedng kLY9 „apuoy np Sdnoy“ peiyodsuusy 54 9'EL SIepad-demmey-Nniy HabeIPOedaH J9PU3}S0J JyoILu ‘Sdd Ouewiys BunyeysS-Bueg-Q1 ‘(„1L X 22) 069 - 87 USHSYON9T "USgeuyssueyy9oH-NIy ‘UaBIaI-NIYy 'SzINISIaNeS-NIv ONES-NE3I19Z-13]SI04 USSWEIQUSBISF-ENZIANIN-NIV 'neqJonuusy-Niy ‘BBngsBulumeul-niy Bysalg-Nivy auaIXxo]a "Z 23/0r qaUyuYy-NIy 'aygH WO gg ua yeınodsuusy-neaaJsg g9r9 „ness1ag-ıadng“ peuyods-eq I 05 6EE9 „H09“ peayodsuusy BY /'pı 'Bunyeyas-Bue9-Ol (‚"ıLX 22) 089 - 8Z U9JI9H "U3J0P491J9H usaydıads 'ulagay swalgslayuaysıs wu UOSsWaJIgENZUSNaS-NIV 'nequonuuay-NIy 4azuny "7 25/0r gaUlUuYy 'aygQH WI 8G uaWwyeJyodsuuaH 8099 „ı4ßuly“ pesyodsuuay yoyyıey Iaq 81BojoUy09| aJsanaN Jayamuın -uo9y Ua NEIAUENDY SE1aPIOn ua y9oU Ann '|yemuonBUeH pun Bunjseißueg IN Bunyey9S-Bueg-Z,-NQ10-19PueWWoy-Ssy2egS usllapoW uabluıa 19q, „HOyısysıs-eipg X 9 USJI0PSJOHY-USyYDISdS -SHOYISYDIS 3IMOS 'usyey uaydlajdsauy| IN, 3IS Ja1yejojny HWwep Jabenpoedan we JOJyEASYONY-SNSYISYSIS-oqWnf 139049 4abelopIM 54 9'zı Srepad-deigey-niy Joben -49RÄ39 19PU2JS01 JyDIU 'Sd4 OUBWIyUS Bunyeyss-Bueg-OL („ALX 22) 089 - 8Z USHSAYON3T \USgeuydsueyyo9oH-Niv “USBI9I-NIYy 'SZINISIENES-NIY |ONESUUSHY-ISISIOA "USsWEIqUaBI>J -Enzjayıw-niy 'nequonuusy-Niy sBngsBulumeu-niy ‚SyS2Ig-NIy aualXoja "Z Z5/0F Qaluy-Niy 'ayQH WO 8G "USIYO9IO uayaddop pw uswyeiyodsuusy-Jsdns GZP9 peıyodsuusy "By 8'SL '\OLG HO S 2 4 Bunyey9S -BueY9-0L („WAL X 22) 089 - 8Z USJIa1149N97 "usgeuyasueyy9oH (ONES-NEID19g-1975[I04 "UasWwalquaßlaJ-Önzianin-NiV ‘sBnqsBuiurel, W NEqJOAUUSY-NIY 'USJSEYUaNaySNaWIayIIS "zZ 25/0r gaUuluy 'aygH WO gg uaWyelnodsuusy-aXıN z9r9 „apcıw“ pesyods-"eq "B4 0'SL 1015 HO S 9 4 ‘Bunyeyas -BuB9-0L '(„/1LX 12) 0E9 - 87 USHaUy9N37 "uageuyosueyy9oH JONESUUSH-ISISIOI "UIISTFYSWEIASHSYUISYDIS IW USSWEIAQUSBII 4 -Bnzjanlw-NIiy 'NneqIonuUusY-Niy 'USISEyUSNaySNayQIBy0IS "Z 29/0r qaluluy ‘OyQH WO gg uaWwyeluodsuusy-Jsdns O9 „39ue4g 9p adnoY“ peiyodsuusy "84 9'Zı 'SIePad-deigey-niv JObeup9ed3H 19PUSJSOA Jydıu NAIO-ISPLEWWONS PH Bunyeyss-Bueg-21 ‘(„ıLX 22) 089 - 82 UeHayonaT USGEUYOSUEYYSOH-NIY 'USBI2I-NIY SZINISISNES-NIY ONeS -NESII9G-19]SI0J UIETFYSWEIISNSYBYDIS Aw USSWaJqUaßIaJ -EnzanIW-NIy 'neqJoN- Pun [BÖNqUayUSjLusY-NIy "Syoalg-Niv SUaIX0ja "Z gr qauluy-NIY 'OyQH WI EG USWyBIUOdSUUSY-aXıWN 8999 „Optıw-ıodns“ peimodsuusy-'"eq 54 0'EL ‘SIepad-deimey-niv abe 4ORASH 18PU9JS01 JyDIU 'NAIO-IIPUEWWON S 2 I Bunyleyos-Bue9-21 '(„W1LX 22) 069 - 82 Uayayona7 “USgeUyDSUEYYOOH-NIY 'USBIaY-NIy SzInIsIaNeSs-NIy ayesuusy -SINOJaA "UISTFYSWEIGSNAYJIBYDIS JIw UBSWEAIAENZUSNaS -UU3H-NIY 'neqJoN- Pun JBÖNgqIayuajuusy-NIy Sysalg-niy SuaıXoja "Z gr Qaujuy-NIY '3y9H WO gg uaWwyelnodsuusy-Jsdns 8199 „XUd puein“ peiyodsuusy BY EL "BunyeysS-Bueg-QL ‘(„FZ) LvS - 82 UaJlay "uageN-uuedsjlauysS -yOSUEYYSOH-NIY 'UBBI94-NIy "usswaigenz S-NIV nequonuusy-NIYy "Z 9P/6E qalluy ‘aygH WO gp uaWIyeInodsuuaH OLPO „YU9pLIL“ peauusy 19PıEM Jzinuag UaJdWENNOM Ueysıyodsuuss 54 8'Lı 'BunyeyoSs-Bueg-QL ‘(„kL X LX 82) 229 - SZ U9JI9Y "UOgeN-UuedsjauysSs-yosueyySoH-NIYV “U9BISY-NIY (USSWEIqUABI94-ÖnzZIaNIW-NIV 'NeqJOAUUSH-NIY IBÖNqIEYUaJLUSHY "zZ ZS/0r QaUlUY 'OYQH WO gg uaWyYBIUUSY tL90 „Bumuieaj“ peauusy 54 g'oL 'Olepad-deimey-Nniv ‘009 oUEWIyS Bunyeyos-Bueg-QL ‘SZINISIONES-NIV („AL X LX 82) 229 - SZ UZJI9Y USGEN-UUEdSJIHUYOIS-YOSUeNYOOH-NIV “uaBlaI-NIy "UESWEIAENZUSNSS-UUSHY-NIy 'neqloA- pun jeBng -4s4U9JUU9Y-NIV Z 25/0F QAUUY-NIY 'ayQH wo 85 uawyeluusy Z190 „SOueA1J Sp ınoL“ peıuusy 54 LEI Bunyeyog-E G (HL X P2) 05 - ZE USJIOY "USE EY-UEyDIEds '| 3H -18/SI04 "UIEIEYSWEIGSNEWISYSIS WI USSsWaE1lgbnzu< S-NIV (NEQIOAUUSY-NIY JBZUNY 'OUQH WO Hp LEWIyBIUOdsUUaH SOE9 „AyBuy“ peayodsuusy H wo gp v „oseweg“ PBIMO 60€9 BUEH9-G 'SygH WO HP BueH OL 'ayYH WO gr BY 6'PL'IOLSHOS PH BunyeyaSs-Bue9-0L '(„/1LX 22) 069 - 82 UaJIay "LEIOPIaJOH -uaysIads 'UIETEYSWEIISNEYLBYDIS WU USSWEIAENZUSNAS-NIY 'NeqloAuUUSH-NIY "Z 29/0r QaUlUY 'SYQH WO gg UEWYeIHOASUUSy 609 „Meweg“ peimodsuusy S0r9 LOP9 54 6'pL '10LS YO S 24 Bunyeyos -Bue9-01 '(„vILX 22) 089 - 8Z USJIOA1yON97 'usgqeuy9sueyy9oH ONES-NEINIIZ-19ISI04 "USSWEIqUSBIS4-ÖnzZIaNIN-NIV “sBnqsBuiuies, Hu NEQIOAUUSY-NIY (USISEYUSNSNSNEYUSYOIS "zZ 25/0 qauluy '3yoH WO EG uaWyelNodsuusy-neasuag 0999 „ness1ag“ peayods-'eq 49Bu1 abızınwyos SuUyo Yonqyoıng yaılpua uauy| yeydsıaa USISEYUSNSY-IYSISIETY-YOUYNIEY 490 usY4ed uNIOg pun usuyeg wıog wı Juyezian ]sa} }Balj USZIOqYOOIg Joq "USWYEIPEH WEP Ju IgIEMYOSIOA 159 'HOJYOSYOOIZ-SNIYISYOIS SOPIIOS "WIOPBY-Hoysley ualaın 19q uew Japul gOJyOSBUIY auygMaq seq BY Y'pL OL SHOS®R4 ‘Bunyeyss-Bueg-QL ‘(„1LX 22) 0E9 - 8Z USJlalyona] USgBUYISUEJNYOOH '|ONESUUSHY-SINOJSA UISgayswaug -sHay1aydıS JWw uSsweuquaßla4-Önzjayiy-Niy 'negqIonuusy-Nniy "Z 25/0% qaujuy-NIy 'ay9H WO gg uawyeıpnodsuusy-Jedng kLY9 „apuoy np Sdnoy“ peiyodsuusy 54 9'EL SIepad-demmey-Nniy HabeIPOedaH J9PU3}S0J JyoILu ‘Sdd Ouewiys BunyeysS-Bueg-Q1 ‘(„1L X 22) 069 - 87 USHSYON9T "USgeuyssueyy9oH-NIy ‘UaBIaI-NIYy 'SzINISIaNeS-NIv ONES-NE3I19Z-13]SI04 USSWEIQUSBISF-ENZIANIN-NIV 'neqJonuusy-Niy ‘BBngsBulumeul-niy Bysalg-Nivy auaIXxo]a "Z 23/0r qaUyuYy-NIy 'aygH WO gg ua yeınodsuusy-neaaJsg g9r9 „ness1ag-ıadng“ peuyods-eq I 05 6EE9 „H09“ peayodsuusy BY /'pı 'Bunyeyas-Bue9-Ol (‚"ıLX 22) 089 - 8Z U9JI9H "U3J0P491J9H usaydıads 'ulagay swalgslayuaysıs wu UOSsWaJIgENZUSNaS-NIV 'nequonuuay-NIy 4azuny "7 25/0r gaUlUuYy 'aygQH WI 8G uaWwyeJyodsuuaH 8099 „ı4ßuly“ pesyodsuuay yoyyıey Iaq 81BojoUy09| aJsanaN Jayamuın -uo9y Ua NEIAUENDY SE1aPIOn ua y9oU Ann '|yemuonBUeH pun Bunjseißueg IN Bunyey9S-Bueg-Z,-NQ10-19PueWWoy-Ssy2egS usllapoW uabluıa 19q, „HOyısysıs-eipg X 9 USJI0PSJOHY-USyYDISdS -SHOYISYDIS 3IMOS 'usyey uaydlajdsauy| IN, 3IS Ja1yejojny HWwep Jabenpoedan we JOJyEASYONY-SNSYISYSIS-oqWnf 139049 4abelopIM 54 9'zı Srepad-deigey-niy Joben -49RÄ39 19PU2JS01 JyDIU 'Sd4 OUBWIyUS Bunyeyss-Bueg-OL („ALX 22) 089 - 8Z USHSAYON3T \USgeuydsueyyo9oH-Niv “USBI9I-NIYy 'SZINISIENES-NIY |ONESUUSHY-ISISIOA "USsWEIqUaBI>J -Enzjayıw-niy 'nequonuusy-Niy sBngsBulumeu-niy ‚SyS2Ig-NIy aualXoja "Z Z5/0F Qaluy-Niy 'ayQH WO 8G "USIYO9IO uayaddop pw uswyeiyodsuusy-Jsdns GZP9 peıyodsuusy "By 8'SL '\OLG HO S 2 4 Bunyey9S -BueY9-0L („WAL X 22) 089 - 8Z USJIa1149N97 "usgeuyasueyy9oH (ONES-NEID19g-1975[I04 "UasWwalquaßlaJ-Önzianin-NiV ‘sBnqsBuiurel, W NEqJOAUUSY-NIY 'USJSEYUaNaySNaWIayIIS "zZ 25/0r gaUuluy 'aygH WO gg uaWyelnodsuusy-aXıN z9r9 „apcıw“ pesyods-"eq "B4 0'SL 1015 HO S 9 4 ‘Bunyeyas -BuB9-0L '(„/1LX 12) 0E9 - 87 USHaUy9N37 "uageuyosueyy9oH JONESUUSH-ISISIOI "UIISTFYSWEIASHSYUISYDIS IW USSWEIAQUSBII 4 -Bnzjanlw-NIiy 'NneqIonuUusY-Niy 'USISEyUSNaySNayQIBy0IS "Z 29/0r qaluluy ‘OyQH WO gg uaWwyeluodsuusy-Jsdns O9 „39ue4g 9p adnoY“ peiyodsuusy "84 9'Zı 'SIePad-deigey-niv JObeup9ed3H 19PUSJSOA Jydıu NAIO-ISPLEWWONS PH Bunyeyss-Bueg-21 ‘(„ıLX 22) 089 - 82 UeHayonaT USGEUYOSUEYYSOH-NIY 'USBI2I-NIY SZINISISNES-NIY ONeS -NESII9G-19]SI0J UIETFYSWEIISNSYBYDIS Aw USSWaJqUaßIaJ -EnzanIW-NIy 'neqJoN- Pun [BÖNqUayUSjLusY-NIy "Syoalg-Niv SUaIX0ja "Z gr qauluy-NIY 'OyQH WI EG USWyBIUOdSUUSY-aXıWN 8999 „Optıw-ıodns“ peimodsuusy-'"eq 54 0'EL ‘SIepad-deimey-niv abe 4ORASH 18PU9JS01 JyDIU 'NAIO-IIPUEWWON S 2 I Bunyleyos-Bue9-21 '(„W1LX 22) 069 - 82 Uayayona7 “USgeUyDSUEYYOOH-NIY 'USBIaY-NIy SzInIsIaNeSs-NIy ayesuusy -SINOJaA "UISTFYSWEIGSNAYJIBYDIS JIw UBSWEAIAENZUSNaS -UU3H-NIY 'neqJoN- Pun JBÖNgqIayuajuusy-NIy Sysalg-niy SuaıXoja "Z gr Qaujuy-NIY '3y9H WO gg uaWwyelnodsuusy-Jsdns 8199 „XUd puein“ peiyodsuusy BY EL "BunyeysS-Bueg-QL ‘(„FZ) LvS - 82 UaJlay "uageN-uuedsjlauysS -yOSUEYYSOH-NIY 'UBBI94-NIy "usswaigenz S-NIV nequonuusy-NIYy "Z 9P/6E qalluy ‘aygH WO gp uaWIyeInodsuuaH OLPO „YU9pLIL“ peauusy 19PıEM Jzinuag UaJdWENNOM Ueysıyodsuuss 54 8'Lı 'BunyeyoSs-Bueg-QL ‘(„kL X LX 82) 229 - SZ U9JI9Y "UOgeN-UuedsjauysSs-yosueyySoH-NIYV “U9BISY-NIY (USSWEIqUABI94-ÖnzZIaNIW-NIV 'NeqJOAUUSH-NIY IBÖNqIEYUaJLUSHY "zZ ZS/0r QaUlUY 'OYQH WO gg uaWyYBIUUSY tL90 „Bumuieaj“ peauusy 54 g'oL 'Olepad-deimey-Nniv ‘009 oUEWIyS Bunyeyos-Bueg-QL ‘SZINISIONES-NIV („AL X LX 82) 229 - SZ UZJI9Y USGEN-UUEdSJIHUYOIS-YOSUeNYOOH-NIV “uaBlaI-NIy "UESWEIAENZUSNSS-UUSHY-NIy 'neqloA- pun jeBng -4s4U9JUU9Y-NIV Z 25/0F QAUUY-NIY 'ayQH wo 85 uawyeluusy Z190 „SOueA1J Sp ınoL“ peıuusy +999 (1SL1X 82) z29- 2b saeuswaig-bueg-g-S P 4 („SLLX 92) 685 - Zb UAJIOY Ogeuydsuejly9oH-HA-NIV USIOPENSY-USYDIEAS 'HOIUOSUEWYEY-SNEWIEYOIS SBEYUONOM -SNEYIEYOIS JBUASSOJYOSEB |ENESIEJSIOF "OSWEIAUEBISJLOIYNOUAS -YA-NIY ISÖnqIueWweIg 'NequoA-Niv Jaziny („92 An) gelluy-VvSsä yeISIEPZ WEIBINSOI SNE UEyDIEdS pun uabla | 'ayoaıg NIaId +599 O4sıowyoam“ peayods-snxn] =K peıyods-snın7 “ 099 „A2Is19u1y 9, GL1X 82) 229 - Ip („SLLX 92) 655 - 2v IH-UN-NIV sol yosaB UAS-YA-NIY Iy-NIv-vSd ag olalg kLOZ. (‚52x 82) 229 ZEV, BY p'pı ogeuswaug-Bueg-g-S 9 4 („SZ 1X 92) 6985 - 2 U9J191149N97 'HOIUOSYIOIZ-SNOYIAYIIS ageuydsueyy9OH-HN-NIYV oßRIYoRdag-nIy (usIseyuayayslayayaıls Jauassojyosaß 'SzınIsjones-niy JWw JEesJ1ajsjod BswasquaßlajuoJyauASs-HN-NIV ‘sBnqjueweig-niy Ju NEqIOnUUSH-NIY J9ZUNY '(gauyuy-NnIv-VSd ‘yeIsI9P3I WOIASOJ Sne uayoıedg pun uaßja4 'ay9ajd sualg LOOZ „laagso4 |yersjopg“ peayods-snxn7-4adns KLKZ („HLX 22) 089 - 83 By gel Sgeuswaug-bueg-g-S 2 I („SL X 92) 069 — ZE USJEAYON9T SgeuydsueyyooH-UN-NIV YOBRIPORASH-NIY USISENUSNSNSNEYLBYDIS-NIY JHUSSso]yosaB SIEPAI-NIV "ByDaIg-NIYy 'USySIadS alaıysoı |JyeIsIop3 "USBIOY4-NIV SZIMSIONES-NIY YW JONESISISIOF "SSWELQUEBISJLOAYOUAS-HN-NIV BÖNqIUEWEIG-NIY JWı NEQIOAUUSY-NIY J9ZUNY 'AOLIUY-NIV-VSEg FSLZ „alÄrs-nıy“ pe.ary9197 FELL („WLX 22) 089 - 82 : "By gel) ogeUusWweug-BueHg-g-S 2 1 („X 92) 069 - ZE USENYON9T OgeuyasueyySoH-YA-Niv 4abRApORdag-NIV "USJSEYUSNSNSNOYISYSIS-NIY J9UISSOJYOSIB Sjepad-niy 'ayaalg-nıv 'USyorsdg S191NS01 |yeISI9PZ ‘uaBla4-nivy SZINISIENES-NIY I [ONESIEISIOI BSWEIqUSBISJLOIYSUAS-YA-NIYy ‘aÖngqyLeweıg-Niy Jul NeqJonuuay-NIYy Jeziny 'gauluy-Nniy-vSg I FOFZ „alÄIS-nIy“ peuyysıo BY g'pL ‘geuswaig-bue9-g-S 9 4 ‘(,Y1LX 22) 089 - 82 Uayaıyona7 “Sgqeuyosuejyy9oH-HN 'USBIaY-Niy \uaIseyuayaysayuaysıs JOU9SSOIYOSaB ONESIAJSIOT "BSWEAIQUAHISJ-IUNSWAS-HN-NIV ‘sbnqsBuiuie4, JWw NeqIoAuusy-NIy Joziny 'uawyeunodsuusy 569 „IP409U0Y“ peynepys1ıo7 Byg'pl 'ageuswaug-Bue9-E-S 94 '(„Y1LX 22) 069 - 82 uayaıyona7 ‘ageuyosueyy2oH-HA "UaBla4-niy (uaJseyusyays1ayJayslSs Jauassolyoseß '|oNes4elsjod vswauquaßla}-ou3WwÄS-HN-NIV ‘oBngqsBunuieu, Ju neqJIonUUSY-NIy Jaziny ‘uswyelnodsuusy L069 „9P409U0Y“ pe.ynep}y9197 SLLS 3geuswaig-/nellal4 'PeIuslulaH "(BEL X %LX 82) 29 - LE U9J19H "USIOPSSH-USYDIEAS 'golyosuaWwyey-SsNaUyUay2IS ZInyosjoJueyy 'USISEYUSNSHASNIUYLSYOIS JHUaSsSo]yosab “USBISJWOIYN ENESIBJSIOA BSWÄEIGENZUSNSS-HN-NIV S9L5 „anIy“ Pey-4007-PuejloH +95 Sgeuswaig-bueg-g-S 2 'peiuoweg KLZS Sgeuswaig-Bueg-g-S $ 4 'peiuauon GıLzS SGEN-IOF-S 3 4 'PeiuauoH SGEN-IOT-S 8 4 („1X Yal X 82) 729 - LE Uayoy usJ0pa9y-uayslads 'goyasuswyey-sjloyaysıs 'Zinyosjojuey, UOJSEYUENOY-UINSBIoW "UaBIBJLIOIyQ-poomIsay JeNesJajsio[ Ssweıgbnzuallas-AN-Niv JOyU2T-PuE]IOH UOWYEH-PuejJoH S935 „any“ Peipuejjoy = "84 2'YL 'L0LS HO-S 94 Bunyeyas -BUE9-G ‘(,71LX 22) 069 - 82 USJI21JyON97 ‘uageuyosueyy9oH “USBI9I-NIY JONESIAISIOI "USSWIAIAUSBIIF-IUPWÄS-NIY “sbngsBuruieu, Jul NEqIOAUUSH-NIY Jaziny "uswyelnodsuusy ESY9 „O9uE1J Sp ANOL“ pe.ynepyysıo7 ir nn > "By 2'YL OLG YO-S 2 4 ‘Bunyeyos -BUB9-G ‘(„1LX 22) 089 - 87 USHaNyONaT \usgeuyasueyy9oH “uabIaI-NIy JONESISISIO4 (USSWEIQUSBISJ-I1N9WAÄS-NIY “sÖngqsBuiuie4] Jul NEQIOAUUSY-NIY JaZIny uswyelnodsuusy E09 „a9ue1g Op Ano]“ pe.ynepysıo7 "SgEN-I9WOY ‘(„GL'LX 82) 729 - Z Ualay USJIOPIOJOH -uayDIadg ‘uSJSENUSNFNYSNOUYLEYDIS JBUassolyosaB JOBE]LEY90IH ‘(ayesyonıq pun -BnzZ 'ssweug-YN-Usı1NoL Joyu97 Jewanbag G9E9 PeausunoL "SGEN-I2WOY '(,GL2'LX 92) 655 - Zr USHaH USIOPSNOH-USYSISIS 'USISEHUSNINSHSYUSYDIS IHUSSSO]NOSaB SONESIAISIOZ "SSWAIQUSBISJLOJYOUAS-YA-NIY 1OYU9T Jawenbag SGEI „laysiawyam“ penuodsusunoL 1939 Sgeuswaig-Bueg-g SP J agen-opad4o-[euı BIO geuwWwonswaug-HN („36 X %l X 82) 229 - LE Ua19y USIOPEJOY-UEySIEdS 'gOIyOSsBUIy-SNEYJLSUOIS ‘zInyosjojueyy (USISEYUSNSY-UINSSIOoY "UaBIajNIY-PoomIsam ‘(OeS-YOnıq Pun -BnzZ 1OYU9T-Pue]J|oH "uaWwyeHy-Pue]|oH g939 „Any“ peipuejjoH KLZO9 Saeuswaig-Sueg-g SP J SgeN-OPaALO |-[EUIBLO "SgeulHWWONSWEIG-HN ‘(EL X %l X 87) 29 - ZE USNOHY USIOPSNSH-USYSIEAS 'HOIYSSBUNY-SHIWUBYOIS ZINYOSIOJUEW USISEYJUSNSY-UNSSIOoY USBIEINIV-POOmIsaM ‚|ONES-NONUq Pun -BnZ OYUST-PuB]IOH \uaWYeHY-PUBIIOH SL39 „any“ Pe4puejloH | | +999 (1SL1X 82) z29- 2b saeuswaig-bueg-g-S P 4 („SLLX 92) 685 - Zb UAJIOY Ogeuydsuejly9oH-HA-NIV USIOPENSY-USYDIEAS 'HOIUOSUEWYEY-SNEWIEYOIS SBEYUONOM -SNEYIEYOIS JBUASSOJYOSEB |ENESIEJSIOF "OSWEIAUEBISJLOIYNOUAS -YA-NIY ISÖnqIueWweIg 'NequoA-Niv Jaziny („92 An) gelluy-VvSsä yeISIEPZ WEIBINSOI SNE UEyDIEdS pun uabla | 'ayoaıg NIaId +599 O4sıowyoam“ peayods-snxn] =K peıyods-snın7 “ 099 „A2Is19u1y 9, GL1X 82) 229 - Ip („SLLX 92) 655 - 2v IH-UN-NIV sol yosaB UAS-YA-NIY Iy-NIv-vSd ag olalg kLOZ. (‚52x 82) 229 ZEV, BY p'pı ogeuswaug-Bueg-g-S 9 4 („SZ 1X 92) 6985 - 2 U9J191149N97 'HOIUOSYIOIZ-SNOYIAYIIS ageuydsueyy9OH-HN-NIYV oßRIYoRdag-nIy (usIseyuayayslayayaıls Jauassojyosaß 'SzınIsjones-niy JWw JEesJ1ajsjod BswasquaßlajuoJyauASs-HN-NIV ‘sBnqjueweig-niy Ju NEqIOnUUSH-NIY J9ZUNY '(gauyuy-NnIv-VSd ‘yeIsI9P3I WOIASOJ Sne uayoıedg pun uaßja4 'ay9ajd sualg LOOZ „laagso4 |yersjopg“ peayods-snxn7-4adns KLKZ („HLX 22) 089 - 83 By gel Sgeuswaug-bueg-g-S 2 I („SL X 92) 069 — ZE USJEAYON9T SgeuydsueyyooH-UN-NIV YOBRIPORASH-NIY USISENUSNSNSNEYLBYDIS-NIY JHUSSso]yosaB SIEPAI-NIV "ByDaIg-NIYy 'USySIadS alaıysoı |JyeIsIop3 "USBIOY4-NIV SZIMSIONES-NIY YW JONESISISIOF "SSWELQUEBISJLOAYOUAS-HN-NIV BÖNqIUEWEIG-NIY JWı NEQIOAUUSY-NIY J9ZUNY 'AOLIUY-NIV-VSEg FSLZ „alÄrs-nıy“ pe.ary9197 FELL („WLX 22) 089 - 82 : "By gel) ogeUusWweug-BueHg-g-S 2 1 („X 92) 069 - ZE USENYON9T OgeuyasueyySoH-YA-Niv 4abRApORdag-NIV "USJSEYUSNSNSNOYISYSIS-NIY J9UISSOJYOSIB Sjepad-niy 'ayaalg-nıv 'USyorsdg S191NS01 |yeISI9PZ ‘uaBla4-nivy SZINISIENES-NIY I [ONESIEISIOI BSWEIqUSBISJLOIYSUAS-YA-NIYy ‘aÖngqyLeweıg-Niy Jul NeqJonuuay-NIYy Jeziny 'gauluy-Nniy-vSg I FOFZ „alÄIS-nIy“ peuyysıo BY g'pL ‘geuswaig-bue9-g-S 9 4 ‘(,Y1LX 22) 089 - 82 Uayaıyona7 “Sgqeuyosuejyy9oH-HN 'USBIaY-Niy \uaIseyuayaysayuaysıs JOU9SSOIYOSaB ONESIAJSIOT "BSWEAIQUAHISJ-IUNSWAS-HN-NIV ‘sbnqsBuiuie4, JWw NeqIoAuusy-NIy Joziny 'uawyeunodsuusy 569 „IP409U0Y“ peynepys1ıo7 Byg'pl 'ageuswaug-Bue9-E-S 94 '(„Y1LX 22) 069 - 82 uayaıyona7 ‘ageuyosueyy2oH-HA "UaBla4-niy (uaJseyusyays1ayJayslSs Jauassolyoseß '|oNes4elsjod vswauquaßla}-ou3WwÄS-HN-NIV ‘oBngqsBunuieu, Ju neqJIonUUSY-NIy Jaziny ‘uswyelnodsuusy L069 „9P409U0Y“ pe.ynep}y9197 SLLS 3geuswaig-/nellal4 'PeIuslulaH "(BEL X %LX 82) 29 - LE U9J19H "USIOPSSH-USYDIEAS 'golyosuaWwyey-SsNaUyUay2IS ZInyosjoJueyy 'USISEYUSNSHASNIUYLSYOIS JHUaSsSo]yosab “USBISJWOIYN ENESIBJSIOA BSWÄEIGENZUSNSS-HN-NIV S9L5 „anIy“ Pey-4007-PuejloH +95 Sgeuswaig-bueg-g-S 2 'peiuoweg KLZS Sgeuswaig-Bueg-g-S $ 4 'peiuauon GıLzS SGEN-IOF-S 3 4 'PeiuauoH SGEN-IOT-S 8 4 („1X Yal X 82) 729 - LE Uayoy usJ0pa9y-uayslads 'goyasuswyey-sjloyaysıs 'Zinyosjojuey, UOJSEYUENOY-UINSBIoW "UaBIBJLIOIyQ-poomIsay JeNesJajsio[ Ssweıgbnzuallas-AN-Niv JOyU2T-PuE]IOH UOWYEH-PuejJoH S935 „any“ Peipuejjoy = "84 2'YL 'L0LS HO-S 94 Bunyeyas -BUE9-G ‘(,71LX 22) 069 - 82 USJI21JyON97 ‘uageuyosueyy9oH “USBI9I-NIY JONESIAISIOI "USSWIAIAUSBIIF-IUPWÄS-NIY “sbngsBuruieu, Jul NEqIOAUUSH-NIY Jaziny "uswyelnodsuusy ESY9 „O9uE1J Sp ANOL“ pe.ynepyysıo7 ir nn > "By 2'YL OLG YO-S 2 4 ‘Bunyeyos -BUB9-G ‘(„1LX 22) 089 - 87 USHaNyONaT \usgeuyasueyy9oH “uabIaI-NIy JONESISISIO4 (USSWEIQUSBISJ-I1N9WAÄS-NIY “sÖngqsBuiuie4] Jul NEQIOAUUSY-NIY JaZIny uswyelnodsuusy E09 „a9ue1g Op Ano]“ pe.ynepysıo7 "SgEN-I9WOY ‘(„GL'LX 82) 729 - Z Ualay USJIOPIOJOH -uayDIadg ‘uSJSENUSNFNYSNOUYLEYDIS JBUassolyosaB JOBE]LEY90IH ‘(ayesyonıq pun -BnzZ 'ssweug-YN-Usı1NoL Joyu97 Jewanbag G9E9 PeausunoL "SGEN-I2WOY '(,GL2'LX 92) 655 - Zr USHaH USIOPSNOH-USYSISIS 'USISEHUSNINSHSYUSYDIS IHUSSSO]NOSaB SONESIAISIOZ "SSWAIQUSBISJLOJYOUAS-YA-NIY 1OYU9T Jawenbag SGEI „laysiawyam“ penuodsusunoL 1939 Sgeuswaig-Bueg-g SP J agen-opad4o-[euı BIO geuwWwonswaug-HN („36 X %l X 82) 229 - LE Ua19y USIOPEJOY-UEySIEdS 'gOIyOSsBUIy-SNEYJLSUOIS ‘zInyosjojueyy (USISEYUSNSY-UINSSIOoY "UaBIajNIY-PoomIsam ‘(OeS-YOnıq Pun -BnzZ 1OYU9T-Pue]J|oH "uaWwyeHy-Pue]|oH g939 „Any“ peipuejjoH KLZO9 Saeuswaig-Sueg-g SP J SgeN-OPaALO |-[EUIBLO "SgeulHWWONSWEIG-HN ‘(EL X %l X 87) 29 - ZE USNOHY USIOPSNSH-USYSIEAS 'HOIYSSBUNY-SHIWUBYOIS ZINYOSIOJUEW USISEYJUSNSY-UNSSIOoY USBIEINIV-POOmIsaM ‚|ONES-NONUq Pun -BnZ OYUST-PuB]IOH \uaWYeHY-PUBIIOH SL39 „any“ Pe4puejloH | | x Sr uoyeyagquoA uabunopuy WEB 9IS 1R10q Jojpugyysug ayı 18J0) WEP JIW JBPBUYE-| BIP an) alyu -JU8 PUIS SEI 'SUIOY BB IM INB OS sa pun 'sddnıg Jep UI Japo \ : -WUL WOA ‚SSOUNI JHP JOpe ye-I-JC By} USUOIP HC a6 ewusgqoldyle4 aulay sa gjep 'uo/ Jyosadge ‘tk -UEIS USYVSNS USZINY INE OINY WEP puIs pun Jaqıx lauyds sie als UEJJEB Jaldsıag Lunz ayayuonyen U SIaPUE Y9OU USTEU als JHQY 'UILIOY NOUPUNSSH) SIP EP PUN 'PuIs yoıpu -edsaldlaus JOPBllyEZ-JOUMIEM EP SINPUEISISAISAIOS wods wı pun ayoyıoAayen wı apjundsnid IOPRUyeJ-yoyyley ES6L (SLLXIL) SOE-Lr OPKIZINIS 'oqeuswaug -neIl214 („SZLX BL) SSE - 2b UaJlay 'UOISENUENENSNEYLEYOIS JBUSSSOYOSAB JONESIBPUNN-ISISIOI "BsWEIqUeBI24-HN E96 Ppeıpedwoy-uapuryg "UOISEYUONOY oyasS 909 „aute.yulOH SIONUOY-EISUNT Ju SJIOISPUBEISIOPIM BE UOJSEYUENEYSEULEYDIS OYUAT JOBINIEJIOMZ ‚BUDSEN Joylarq wu ww O2 Ö peuuagleyss 3519]8[04-1E1Z0US LEO9 JauteaywloH p 1609 sa sgeuswalg -ne]l214 '(„S2'LX 02) 90d - Zb U9JIaH “USJSENUENFASEULEUIIS J9UOSSO]JOSaB oNESIEPUNY-IO]SIOI DsWaIquaßla4-HN Gg9r peıpjedwoy-uopun JO9PJOA AJ9qr 32'LX P2) LOS - Zb UOJIOH IYIOUYDIS JaL solyosab Sgeuswayg-nelleug ‘(,G2'LX 02) 90b - Zr URIaH "usJopfalyau -uaydIeds ‘goIyäSUAWYEH-SNEYLBYDIS "USISEYUSNSYSNEyLaYOIS J8U9SSO]YOSaB ONESJIAPUIY-IEJSIOA BsWEIqUaBIHJ-HN-NIV GG9Y „oaPoY“ pe.uspury (peuromz wnz yoyyaıBgu nequn aysıBeuydeu) (WHOHA) Bunuabe7 Jaydejp NW asyaYy-H (EX YıZL) E08 - 29 VaNaJuajlo]S 'USjseyuayaysHayay2IlS J9U9SSOIUOSOB onesJapumy-iejsiod aswauquaßlag-HN LEErF peAIaUg-49PU Vgeuswaug-Inell314 ‘(„GZ'LX 02) 90b - Zr Uajlay "URI0PaN9H -u9ySIadS 'gOJyDSUAWYEY-SNIYIBYIIS "USJSEHUSNSNSNIYISUYIIS JaUaSSO]yOSaB ONESIBPUIY-I9JSI04 "SsWwaıquaßla4-HN-NIV G09% „O3PoY“ pe.uapury ‚sgqeuswaigqynellalg ‘(,G2'LX 02) 90b - Zr uSJIad USIOPSNSHY-USYSIEdS Sswalquaßlay-HA-Niy uswyey JaleglIaL 2999 peıddery agen-ONewong-S 84 („SL LX 2) 205 - Zr sgeuswaug-/nellalg '(„GZLX ve) 20S - 2b U3J134 USIOPSJOH-USYDIEAS 'USISEHUSNSNSNEYLSYOIS JBUsSsolyosaB ONes1a}]sjog Sswauquaßla4-HN-Niy 'uswyey JsregliaL 19,9 peıddesy 919 1,559 sqeusweig-BueH-g-S 2 4 ‘(SL LX Y2) LOS - Zr ‚SgeN-I9t-S 84 („SZLX F2) 20G - Zr USJIay USJI0PIOJOH -uByDIadg 'gOLyOSUSWYEH-SHEYJSYDIS '|ONESPUSBNL-I2ISI04 “USJSEHUENSHSNEYUJIBYDIS JeUSssolyoasaß BsWwelgunZus1aS-HN-NIV E99 „Oo93POY“ peıpusßnf L0os9g sgqeuswaug-bueg-g-S 84 (SL LX 2) 20S- 2b "SgeNn-Iar-S 24 (S2LX v2) LOS - Zb UaJIay "USI0PSyOH -uUSyDIadS ‘gOJYOSUSWYEH-SNEYLBYDIS ‘|eNESPUSBNF-ISISIOI (USISEYUSNSNSNOYLSYDIS JBUSSSOJyOSaB BsWEIgeNZUSNSS-HA-NIY £1G9 „oapoy“ peipusßnp KLSY Sgeuswaig-Bue9-g-S 8 4 '(„SZLX 92) 655 - Zv "SgeN-I2r-S 34 (,S2LX 92) 655 - Zp Uayay USJ10PISJOH -uayDIads 'gOJyOSUSWYEHY-SHEYIBUYDIS oNespuaßnF-Is}sIod USISEYUSNSYSNEYISYDIS JHuassolyosab 'sswalgBnzus1aS-HN-NIV E859 „Oo9POyY“ peıpusßnr z995 ageuswaug-Bueg-g-ouewius ‘(,G2'1X 82) T29 - Lp 2595 ageuswaug-Bueg-g-ouewius '(„G2'LX 92) 6SS - Zr L995 ageuswaug-BueH-g-S 94 („SZ LX BZ) 229 - Av 1995 ageuswaug-Bueg-g-S 9 4 '(„SL'LX 92) 6SS - Zr 6995 agen-1af-S 34 (,SLLX BE) 29 - Lv agen-Iaf-S 8 4 („SZ LX 92) 655 - Zr UAJIay 'UB10} -Yajjay-uaysıads ‘golyasuswyey-sjlayuaysıg 'uajseyuayaysjay -JayDIS Jauassojyosaß eNeS13]S[04 BswelgBnzus1aSs-YN-NiV S595 „ayßbuy“ peıyods KZS9 3 Sgeuswaug-DueH-g-S 24 ‘(,S2LX 92) 6585 - 2b "SGEN-I2f-S 8 4 („SZLX 92) 655 - Zr Uayay "US10PIaHaH -uSyDIadS 'gOJyDsUaWyeY-SNIYIBYSIS aNespuUseNF-I2]SI0I "USJSEYUSYSYSNIYUISYIIS JHUSSSOJYOSaB BSsWÄEIgENZUSNaS-HN-NIV EES9 „oapoy“ peıpusßnr Zı9S Sgeuswaug-Bueg-g-oueWwyuS ‘(921% 82) 229 - Lb c09S Sgeuswaig-Bueg-g-oUBWwilyS ‘(„G2'LX 92) 655 - Ld kL9S Sgeuswaig-BURH-8-S 34 („GL'LX BZ) 229 - Lv LO9S sgeuswaug-Bueg-g-S 3 4 ‘(921% 92) 655 - 2b Sr95 SgeN-IIf-S 34 (SL 1X 82) 229 - Lv SgeN-I9f-S 84 („SLLX 92) 655 - Zr UAJIaY 'U910} -499H4-uaysıads gOJYISUSWYEHY-SHOYIWSYDIS 'USJSEYUSNIYSHOU -49y9IS JBU9SSO]YOSAB oeSs10]SI04 "BSWEIAENZUBSNSS-HA-NIV S095 „„yßuuy“ peuuods x Sr uoyeyagquoA uabunopuy WEB 9IS 1R10q Jojpugyysug ayı 18J0) WEP JIW JBPBUYE-| BIP an) alyu -JU8 PUIS SEI 'SUIOY BB IM INB OS sa pun 'sddnıg Jep UI Japo \ : -WUL WOA ‚SSOUNI JHP JOpe ye-I-JC By} USUOIP HC a6 ewusgqoldyle4 aulay sa gjep 'uo/ Jyosadge ‘tk -UEIS USYVSNS USZINY INE OINY WEP puIs pun Jaqıx lauyds sie als UEJJEB Jaldsıag Lunz ayayuonyen U SIaPUE Y9OU USTEU als JHQY 'UILIOY NOUPUNSSH) SIP EP PUN 'PuIs yoıpu -edsaldlaus JOPBllyEZ-JOUMIEM EP SINPUEISISAISAIOS wods wı pun ayoyıoAayen wı apjundsnid IOPRUyeJ-yoyyley ES6L (SLLXIL) SOE-Lr OPKIZINIS 'oqeuswaug -neIl214 („SZLX BL) SSE - 2b UaJlay 'UOISENUENENSNEYLEYOIS JBUSSSOYOSAB JONESIBPUNN-ISISIOI "BsWEIqUeBI24-HN E96 Ppeıpedwoy-uapuryg "UOISEYUONOY oyasS 909 „aute.yulOH SIONUOY-EISUNT Ju SJIOISPUBEISIOPIM BE UOJSEYUENEYSEULEYDIS OYUAT JOBINIEJIOMZ ‚BUDSEN Joylarq wu ww O2 Ö peuuagleyss 3519]8[04-1E1Z0US LEO9 JauteaywloH p 1609 sa sgeuswalg -ne]l214 '(„S2'LX 02) 90d - Zb U9JIaH “USJSENUENFASEULEUIIS J9UOSSO]JOSaB oNESIEPUNY-IO]SIOI DsWaIquaßla4-HN Gg9r peıpjedwoy-uopun JO9PJOA AJ9qr 32'LX P2) LOS - Zb UOJIOH IYIOUYDIS JaL solyosab Sgeuswayg-nelleug ‘(,G2'LX 02) 90b - Zr URIaH "usJopfalyau -uaydIeds ‘goIyäSUAWYEH-SNEYLBYDIS "USISEYUSNSYSNEyLaYOIS J8U9SSO]YOSaB ONESJIAPUIY-IEJSIOA BsWEIqUaBIHJ-HN-NIV GG9Y „oaPoY“ pe.uspury (peuromz wnz yoyyaıBgu nequn aysıBeuydeu) (WHOHA) Bunuabe7 Jaydejp NW asyaYy-H (EX YıZL) E08 - 29 VaNaJuajlo]S 'USjseyuayaysHayay2IlS J9U9SSOIUOSOB onesJapumy-iejsiod aswauquaßlag-HN LEErF peAIaUg-49PU Vgeuswaug-Inell314 ‘(„GZ'LX 02) 90b - Zr Uajlay "URI0PaN9H -u9ySIadS 'gOJyDSUAWYEY-SNIYIBYIIS "USJSEHUSNSNSNIYISUYIIS JaUaSSO]yOSaB ONESIBPUIY-I9JSI04 "SsWwaıquaßla4-HN-NIV G09% „O3PoY“ pe.uapury ‚sgqeuswaigqynellalg ‘(,G2'LX 02) 90b - Zr uSJIad USIOPSNSHY-USYSIEdS Sswalquaßlay-HA-Niy uswyey JaleglIaL 2999 peıddery agen-ONewong-S 84 („SL LX 2) 205 - Zr sgeuswaug-/nellalg '(„GZLX ve) 20S - 2b U3J134 USIOPSJOH-USYDIEAS 'USISEHUSNSNSNEYLSYOIS JBUsSsolyosaB ONes1a}]sjog Sswauquaßla4-HN-Niy 'uswyey JsregliaL 19,9 peıddesy 919 1,559 sqeusweig-BueH-g-S 2 4 ‘(SL LX Y2) LOS - Zr ‚SgeN-I9t-S 84 („SZLX F2) 20G - Zr USJIay USJI0PIOJOH -uByDIadg 'gOLyOSUSWYEH-SHEYJSYDIS '|ONESPUSBNL-I2ISI04 “USJSEHUENSHSNEYUJIBYDIS JeUSssolyoasaß BsWwelgunZus1aS-HN-NIV E99 „Oo93POY“ peıpusßnf L0os9g sgqeuswaug-bueg-g-S 84 (SL LX 2) 20S- 2b "SgeNn-Iar-S 24 (S2LX v2) LOS - Zb UaJIay "USI0PSyOH -uUSyDIadS ‘gOJYOSUSWYEH-SNEYLBYDIS ‘|eNESPUSBNF-ISISIOI (USISEYUSNSNSNOYLSYDIS JBUSSSOJyOSaB BsWEIgeNZUSNSS-HA-NIY £1G9 „oapoy“ peipusßnp KLSY Sgeuswaig-Bue9-g-S 8 4 '(„SZLX 92) 655 - Zv "SgeN-I2r-S 34 (,S2LX 92) 655 - Zp Uayay USJ10PISJOH -uayDIads 'gOJyOSUSWYEHY-SHEYIBUYDIS oNespuaßnF-Is}sIod USISEYUSNSYSNEYISYDIS JHuassolyosab 'sswalgBnzus1aS-HN-NIV E859 „Oo9POyY“ peıpusßnr z995 ageuswaug-Bueg-g-ouewius ‘(,G2'1X 82) T29 - Lp 2595 ageuswaug-Bueg-g-ouewius '(„G2'LX 92) 6SS - Zr L995 ageuswaug-BueH-g-S 94 („SZ LX BZ) 229 - Av 1995 ageuswaug-Bueg-g-S 9 4 '(„SL'LX 92) 6SS - Zr 6995 agen-1af-S 34 (,SLLX BE) 29 - Lv agen-Iaf-S 8 4 („SZ LX 92) 655 - Zr UAJIay 'UB10} -Yajjay-uaysıads ‘golyasuswyey-sjlayuaysıg 'uajseyuayaysjay -JayDIS Jauassojyosaß eNeS13]S[04 BswelgBnzus1aSs-YN-NiV S595 „ayßbuy“ peıyods KZS9 3 Sgeuswaug-DueH-g-S 24 ‘(,S2LX 92) 6585 - 2b "SGEN-I2f-S 8 4 („SZLX 92) 655 - Zr Uayay "US10PIaHaH -uSyDIadS 'gOJyDsUaWyeY-SNIYIBYSIS aNespuUseNF-I2]SI0I "USJSEYUSYSYSNIYUISYIIS JHUSSSOJYOSaB BSsWÄEIgENZUSNaS-HN-NIV EES9 „oapoy“ peıpusßnr Zı9S Sgeuswaug-Bueg-g-oueWwyuS ‘(921% 82) 229 - Lb c09S Sgeuswaig-Bueg-g-oUBWwilyS ‘(„G2'LX 92) 655 - Ld kL9S Sgeuswaig-BURH-8-S 34 („GL'LX BZ) 229 - Lv LO9S sgeuswaug-Bueg-g-S 3 4 ‘(921% 92) 655 - 2b Sr95 SgeN-IIf-S 34 (SL 1X 82) 229 - Lv SgeN-I9f-S 84 („SLLX 92) 655 - Zr UAJIaY 'U910} -499H4-uaysıads gOJYISUSWYEHY-SHOYIWSYDIS 'USJSEYUSNIYSHOU -49y9IS JBU9SSO]YOSAB oeSs10]SI04 "BSWEIAENZUBSNSS-HA-NIV S095 „„yßuuy“ peuuods Preisliste 16/80 @ KALKHOFF Fahrräder mit dem roten Punkt Empfohlene und unverbindliche Richtpreise für Verbraucher, incl. Mehrwertsteuer Gültig für Lieferungen ab 10.3.80 Bezeichnung Farben Rennmaschine Professional 13 56-60 inkagold, eisblau Rennmaschine Professional 12 56-60 inkagold, periweiß Rennmaschine Professional 11 56-60 perlweiß, eisblau Rennmaschine Professional 09 56-60 perlweiß, khaki Rennmaschine Amateur 06 58 inkagold, perliweiß Rennmaschine Amateur 04 Rennrad Tour de France ‚58 25-622 eisblau, khaki silber Rennrad Training 25-622 perlweiß Rennrad Rennrad Tourist 24" 25-622 silber khaki H.-Rennsport Grand Prix 27" inkagold, silber D.-Rennsport Luxus Berceau 27" silber H.-Rennsport Coupe du Monde 97" eisblau, khaki H.-Rennsport Coupe de France 27" inkagold, silber D.-Rennsport Berceau 27" perlweiß, eisblau H.-Rennsport Camaro 97" rot, blau, silber H.-Rennsport Allright K.-Rennsport Camaro 27" 27" eisblau, silber blau, silber K.-Rennsport Camaro 27" rot, zederngrün K.-Rennsport Concorde 24" inkagold K.-Rennsport Camaro 24" silber K.-Rennsport Allright H.-Holland Club 24" 28" rot, blau met.-grün D.-Holland Club 28” met.-grün H.-Holland Club 3Br028% met.-grün D.-Holland Club HBr28% met.-grün H.-Holland Club 28” met.-grün, met.-braun D.-Holland Club 98" met.-grün, met.-braun H.-Holland-Look Club 28” met.-grün D.-Holland-Look Club 28” met.-grün D.-Tourensport Comtesse 26” met.-grün, schwarz D.-Tourensport Weltmeister 26” met.-grün, met.-braun D.-Touren ag" schwarz H.-Leichtlauf Tour de France - 27" eisblau, silber D.-Leichtlauf Tour de France 27" rot, silber. H.-Leichtlauf Concorde TE silber, khaki D.-Leichtlauf Concorde 2 Ta rot, khaki H.-Alu Style 26% silber D.-Alu Style 20264 silber H.-Alu Style 2 Ti silber D.-Alu Style RT silber H.-Sport Super Edelstahl rostfrei 226% silber, khaki D.-Sport Super Edelstahl rostfrei 56% silber, khaki H.-Sport Super Edelstahl rostfrei 28% silber, met.-grün D.-Sport Super Edelstahl rostfrei 28 silber, met.-grün Bezeichnung Modell Farben H.-Sport Luxus Weltmeister D.-Sport Luxus Weltmeister H.-Sport Luxus Weltmeister D.-Sport Luxus Weltmeister H.-Sport Luxus Weltmeister D.-Sport Luxus Weltmeister H.-Sport Allright D.-Sport Allright H.-Sport Allright D.-Sport Allright H.-Sport Allright D.-Sport Allright H.-Sport Allright D.-Sport Allright K.-Jugend Rodeo M.-Jugend Rodeo K.-Jugend Rodeo 6605 6655 6601 6651 6611 6661 5605 5655 5601 5651 5615 5665 5611 5661 6533 6583 6521 blau, zedergrün rot, zederngrün blau, silber, khaki rot, silber, khaki blau, silber, met.-grün rot, silber, met.-grün rot, blau, zederngrün rot, blau, zederngrün blau, zederngrün, silber rot, zederngrün, silber blau, zederngrün rot, zederngrün blau, silber, met.-grün silber, met.-grün blau, zederngrün rot, zederngrün blau, silber M.-Jugend-Rodeo K.-Jugend Rodeo 6571 6513 rot, silber blau, zederngrün M.-Jugend Rodeo 6563 rot, zederngrün K.-Jugend Rodeo 6501 blau, silber M.-Jugend Rodeo Klapprad 6551 6161 rot, silber zederngrün Klapprad 6162 rot, silber Klapprad Polorad K.-Jugend Rodeo 6467 6221 4605 rot, blau blau rot, blau M.-Jugend Rodeo Kompakt Luxus 4655 4685 rot, blau rot, zederngrün Kompakt Luxus 7963 rot, blau, zederngrün Kompkat Luxus 7953 rot, zederngrün Dreirad Heimtrainer Luxus 4331 6031 rot silber Heimtrainer Stützräder 6026 2520 silber A KALKHOFF Fahrräder mit dem roten Punkt Ein Kennzeichen für gute Fachgeschäfte Ihr Zweirad-Spezialist: 10.000/3.80

Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1980


Von
1980
Seiten
10
Art
Prospekt
Land
Deutschland
Marke
Kalkhoff
Quelle
Heinz Fingerhut
Hinzugefügt am
11.05.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (2,67 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1978
1978, Prospekt, 2 Seiten
Fichtel u. Sachs Fahrradnaben Informationsbroschüre mit Preisliste 1953
1953, Infoheft, 55 Seiten
Seidel u. Naumann Katalog 1904
1904, Katalog, 36 Seiten