Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1978

Vorschau (618 KiB)

1 ee emasr. nn P ee ni. 2ER ET _ - x nn m 4 3 ur . 5 I * r k E 2 N N " |. Du | | | “ “ l | ni 5 ” . 1 a n n j ’ B. P 0 L ®- I A N N E En i na nt \ [ | | € ; u. \ f ” En 1 “ | [) + ni j u m. I vun „ ns rg er w j y u Kurs u i EN R N S m ‚ Es ei be ’ a ; q . h r En ro h Do ö Fe e “ E ni ö 1 Er yn ji - I 1 u; _ 5 ’ Y 5 jt 1‘ E Ey % 1 “ ” x r N - Pi P > . Ds . | ni Mr En a u Re Fi ’ Bez hu u ci 0} “ * » De “ vs > I, n 4 E E “* ° 5 # E » int =. x, f} “ K ” 4 Mn . ; 5 Fr : 0: # D B a ei. _ | 4 2 1 an’ F .‘ ud Er _ B Es 2 * = JNUNd © WSOP Aw 49PBA1UDHJ „ Pr 7 5 2. „u. i > Bu ageN 4',Sl2ıX v8 )s501y9SaB J-onew 6jo4-YN 'uawyeH Jalegllel 1919 pesddeiy 9209 JouleajwıoH HUNAN344079 06SP HSWD 3X43M-J40OHNIVN ® ” / l > :u1oB SS JeIaq JeIPUEUUOBI-JJOHMTVM AUI S (pellomz wnz NEyyoıBgwneqwn EysılBr.Ayoeu) (aequayal] seele (W98Q) Bun18687 1aysgyp HWw Bsyoy-H ',MZX uzL SZ'LX YL UI yone) JEPKIZINIS 'Ogeuswaug-jnellal4 j Sgeuswa4g-Inelle4 v USJEJUSLLOIS GONSEAUENENSIUIELENG FE ",SLLX BL UHJIOH "UOISEYUENENSHEULOYOIS JOU9S ",SL2’LX 02 UEJlaY "UEISEYUSNFAYSNEYLEUDIS Jauas : ageuswaug-/ne1l8/d -SO]YOSaB '|ONESIEPUIN-I8ISI0A "OSWEIQLEBIOJ-HA -SO]YOSOB '|ENESIEPUIY-I0]SI0A OSWEIqUEBIOJ-HA -so]yOSoB |ONESI9PUNM-49SI04 "OsWEIqUEBI9J-HA „SLLX 08 URJOAYONDT "USJsSEYUSNFYSOUYLAYIIS Jeuassolyoseß 'oNesJapuly-J9j8j04 Salle/all 193 LEEF peAUIIBIQ-I9puI y £962 peıpyedwoy-4opuly G89r peıpyyedwoy-4opuly GGYP „OOPOY“ pei1apuly G09r „Oo9POH peuapul) SOSUONNEYOS W Sgeuswaug-Bueg-g-S % 4 „Seh 2/SLLX 02 Uallay UaIseyuayays1ay -J8YOIS NULAZUSIONUIM SSsWEIqUSBIH -YA JOYU9T (equajall „SZ'LX gzZ UI pun ogeuswauig-Bueg-g-S 24 }!W 'pelusweg sie yone) dis wadllla}-Z ww [JBgeBpeu41ojoyy NW "usWyel0logd SOAIEN-IOF-S 24 ,S2LX 92 UaNay "USIsEeyUSNaySJIEyLayDIS Jeuasso]yosab 'swalgbnzus1as-HN-NIV SL29 IIapoW ay3l 1/1229 Pe10I0d S595 „4uBuv“ peimods S095 „ıyBuv“ peınods 421 yeNSYONH-SNEYJaySIS Jeysızygsnz 1507 + 1002 IIepow ayaıs gojyossayJaysIS (eqiajaı ageuswaig-Bueg-g-S 9 J}Ww pun "By g'yı 'sgeuswaig-Bue9-g-S ‘„MLX 22 peJusyopRW SIe yOne) ageN-I9f-S 94 ',S21LXP2 -Jequajal| „S2L’LX 8Z UI pun sgeuswaig-BueHg-g-S 2 4 J1Ww 'pelusweg sie yone) agen-oWoy uaHa1y9N9T '[ONESISPUNN-I9ISI0I "USISEYJUSNSNSNOU *,SLLX 92 USJ94YON9T "USJSEHUSNONSNOYISYIIS JHUasso]yosaß '[|oYESJI2}S[I0OI "SSWEIQqUABISJLOJyYOUAS UFH944ON97 'SgeuyasuejJy9oH-HA "U9BI9J-NIY "USISEYUSNSNSHOYISYIIS J9USSSO]YOSaB ‘HYESI3ISIO4 -4349IS J9U9SSO]YOSOB 'SsWwaelqunZuUsN3S-HA-NIYV -YA-NIY sBnqyueweig 'nequoA-NIiy 18Z1nY ‘(„92 41n}) galuy-vSg 'IyeIsIopZ WOIS1NSO1 Sne ayaaıg sıaıg aswaiquaßlaJ-21N8WAS-HA-NIy 'IaBnqsBuluiel] MW neqJoAuusy-NIy 15Z1nY ‘ayoaıg-niy 'uswyelynodsuusy ELSI „o9poy“ peipusßnr 1599 „JO4sI9WyaM“ peımods-snxn7 5099 „J24S19wyaM“ peiyods-snxn] 1569 „@P409U0Y“ peynepys1o7 1069 „@P409U0J” peynej}49197 "(eq13ja1j| PeIUS119H Sie yone) 64 pp 'Sqgeuswaig sqeuswaig-Inella14 ‘el X 92 Uallay ZInyas -BUEH-E-S 3 4 ',92°1X 92 USHa1y9N97 Sgeuyosuel}y9oH-HA-NIV JOBRIPORdSH-NIYy "us}seyusyaysyay -[2}uEW ‘US}SENUSNFNSEUJSUDIS JausssojyosaB -IBYDIS JHUsssolyosaß ‘SzInIsIeNeS-niy Hw [eNes1ajsjog "Vswalquaßla}uolyouAgs-HA-NIy Bbnqyueweig-NiVy 64 2'pL 'Bunyey9S-BueHY9-g ‘1 LX 22 USJaAyON9T 'uageuyosueyyooH ‘usßlaJ-Niy |ONeSJI2]S[0o4 “uaBlsWOAyg IaNES1a}SI04 'Bswalgbnzus1aS-HN yWw neqJoAuusH-NIy Jeziny 'gauuluy-NnIy-vVSg '|yeISI9PI WaIsıysol sne uaysIadg pun uaßlay 'ayaaıg syaıg “USSWSIQUSBISFON3WAS-NIY ‘IBÖnqsBuluiel] Hu neqloAuusy-Niy Jeziny 'Syaajg-niy "uswyelnodsuusy N SSIS „ANY“ pPey-4007-PpuejjoH 1S0Z „18144504 |ye}sj9p3“ pesyods-snxn7-ıedng 1002 „1914504 |yeysjap3“ peıuods-snxn7-iedns E89 „SOUEIJ Op INO]“ peuyne}y9197 E09 „SOUe1J ap Ino]L“ peynej}y9ıa7 (eq1ajalj PeEIUSL19H SIe one) ageN-Iof-S 2 4,1 X %l 83 € er Sgeuswalg x 82 usjladl ZInyasjajueyy "USISEyUSNaY-UINSsSjoW -BuUEH9-8-S 3 4 ',%L X 92 USHO1Y9N97 'Sgeuydsueyy9oH-HA-NIV JOBRAPORdEH-nIy "usIseyusyoysNayuJsysıs SGEN-I9WOY ',GZ2'LX gZ USJIaY "USISEyUSNaNSJIaU uablejWoJyQ-poomysam enesJajsjod '3swaug -NIV Jauassolyasaß 'SJEPaI-NIY "By9alg-Niy "usy2IadSs a19ıySs0o4 |yeIsI9p3 'uaBIay-NIy 'SzImIsIENeS-NIy Wu -J43U9IS J8U9SSO]YOSaB SBELLUEN20IH |aNESYONIq -Bnzus}laS-YA-NIV JOYU937]-PUEIIOH ‘uaWyeH-PuejjoH jayesJajsjod 'aswelquaßlaJuolysuAg-YA-NIy eBnqyueweig-niy Jılı neqJonuusy-NIYy J9Ziny qallluy-NnIv-VSg pun -Bnz ‘sswalg-YA-UsAIND] Joyu97 Jswenbag G975 „HOdS qnı9 pueuapan“ peipuejjoH LOK „BlÄIS nıy“ pearysıa7 ISKZ „BIAIS nIy“ peary9ıo] S9E9 peJusınoL Au (aequajall ageN-ONewoing S Y 4 }!w yone) agen-PWwoy „SLX9Z USNSAYON9T 'Sgeuyosueyy9oH-HA-NIV 'US}SEN 9IEN-I9WON ',S2'LX 9Z UgJI9H -UONONSHOYLSYDIS Juasso]yosaß |oNes-Nonıq pun ‘USJSPYUENFASOYLFYDIS JHUSSSOIYOSOB ayesiajsjod -ENZ'OSWEIqUEBISJLOJYOUAS-HA-NIY Joyus7]Jowenbaq Bswalquaßls}LolyouAS-HA-NIy Jeyu97 Jewenbag 'IyEISIEPZ WEISINSOI SNe uSysIads pun uaßlaZ 'ayaalg SgEg „JSISIEWyOM“ peimodsusinoL SSEL „OSSONUOHY“ peinodsusınoL i (JeqJaj31| ageuswaig-Bueg-g-S 2 4;lw pun pesusweg sie yone) aqen-opadıo |-JeUIBLO ',%eL X %s1 X 82 UAJIOH 'zınyosjajueyy 'USJsEyUSNaY-ulNssjoy "uaBlayniy -POOmJSaM |ONeS-Yonıq pun -EnzZ 'aswauquaßlg, -UOJYOUAS-HYA-NIV J9YU9T-PUB|IOH "USWUYEHY-PUBjjOH S129 „ANIQ Puej4apaN“ PeipuejjoH

Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1978


Von
1978
Seiten
2
Art
Prospekt
Land
Deutschland
Marke
Kalkhoff
Quelle
Heinz Fingerhut
Hinzugefügt am
11.05.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (1,34 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Kalkhoff Fahrräder Plakatprospekt 1980
1980, Prospekt, 10 Seiten
Torpedo Doppel-Torpedo Werbeblatt 1908
1908, Werbeblatt, 2 Seiten
Wanderer Fahrräder Katalog 1906
1906, Katalog, 56 Seiten