Göricke Räder Faltblatt 1934

Vorschau (1,39 MiB)

} 1 ü 96 -Bnozyia pun ypypay dung '@POI9 \uepion mol SgDuypnpJja1J jıw ypıu uupy |Z UN 'pow) egpuynpjlesj-opedior IIW ESS 62 4ojunp UsK01H "sipejg SJlaıq Dxe PH0D ww eJDPag-zI0 1 WWUND @ylald Re ar -dsa4 ZIDAUPS APIs uoßjej "Bunsaowg 2jsajdnjips "sziompsjon ’Ua]lol a Ju po UOyEPILIOAHIW IDqJayay] Bunsynjsnpuojjog ul anN "BY 097 NZ SIq UOISD] AN} ur 6 Joyuıy O48109 pun Oupsjtag iii @PamMzsyALPSeg 9]]D An} PPAYPPIaH 2jpapı spq uaysoy OH 421404 |Z UN 'POW) "UeJSPy WEP JoA JoiypJ 'ppateig-Hodsuni, "0Z "IN "P "BnozyloM pun pi any 'odung '8420]9 "egpuynpjlesg-opedios JIW 'aHQSJIOaPayJBnZ pun „yanıq ajlay spaid SJl2ıq DAX 'YI109 JIW EJDPaJ-zZjo LUNG "uslauyg w ZIDmips 1epo Biqinyzjoy UoD] 4 "W> 9G uayuıy ’EG UIOA ByoH "uaıuı] ji Bunzaıjjlowg 84s84Bnj1ps oziomupsjon ’uajlo] uarwolp "40 Asa USyjey>1UJ0A JIW “Jpgioyaı] VojjpqjjoA püun -qIDH ‘-N>n4pıpoH uf "uaıypyo vopuld -sBoLIy USJaIA UOA USPIEM SWEPUD|-8Y2109) ("URL1OH IOMZ Any gL IN ||OPOW) "Bunojuagyny u! vowypy AoyIDIS "uNoy pun ewipg An} (prawepunj) Jozısıomz "GE "AN "POW "Bnezy.s, un pıppny “adung '3320]9 "sgpusnpjieij-opedıoj 'usjspyuoyay -umysajoWw HW En eine ar Bas 4nD uawpIazıpajgzinpg “spspjoBupyuy uw [9HDS Jopjunp 42gj019 "@ıpajg Sylaıq ve ‘P1109 IIw SJopag-z0ylwwnd) "ualul] Jul Y4D4s D4XS 'Poomjsa 4 usBjaJ 'ypoy w3 [9 ‘9G’IG "uaıuı] uenpjg-pjoB zw Bunuaıjjımwg 94s94Bpjups "ZIDmIpsjol} uajla] USZIDMLPS J9PO UR4WoApIaA ‘uayjay>lulaA HIWw "JDg4ajal] UOJIDAIIOA Pun -gJDH ‘-Y>NAPLPoH u] "Bunyojuagny "Bunypissny JawyauloA ul YPPwıpsad waLlpsıpuD II9Pow Sjupßaja sog “ıyouajun woppıaß yıw ’uswpg „BepH uag” "ZL "IN '’POW US "Bnszyıa pun Aupıppny "adwng 84909 "sgpujnpjisig-opadıo] "usjspyusyay-umsajow HW 'wyPalg 'IIpInp UsJsPpI0A Wwap }np usıpIazipajgzinpg "aypsp4 -aBupyuy H1w jaDg Jopfunp agjold, "supajg aylaıq Dix PL109 Hw Sjppag-Z40Y1wwundg "uaıul] JIWw YıDjs DyXe 'Poomyjsay\ uaBja4 "ypoy w> [9 ‘95 ‘IgG "uaıuı] uanpjg-pjoB yıw Bunuatı -1DW3 84534 Öp11PsS "szipmipsjalj /usjıa] USZIDMIps Japo usjwolpısA “usjjoy2lulaA JıW "JIDoq 43721] uojjpgqjjoA pun -qjoH ’-Y>nıpıpoy u] "Bunyojuaggny "Bunypjssny JawyauloA ul Y9pwıps 9 walpsıpupjjoy ppu |japow =jupBaja sop usa „BorpH uaq” "9L "AN "POW "Bunuwps4sgiyaw usBaß sgpuynpjlsij-opedio] Jepo -wwoy jıy "Bnszyioy pun ypıppny sdwng >P0I9 “agpuswasgynpjlai] HW 'WPalg 'IlPINP us1apJIoA Wwep Inn usWpIszipajgzinypg "ulspapfanıq usyjay>1U19A HW [84DS Jojjay ‘>]opa2g-Zjo PL WLWng "uay1a44g im ZIDMUps J8po Bıqunyzjoy uaßjay “poy w> 5 pun 9y ualuı yiw Bunsaıjiowg Sjs24doj1ps "sziomipsjor ’uajle] usWospIoA "dsaı uayjayj>lulaA HW "Ipg4ajal] WOJJDqgjpH pun -Nanıpıpoy uı auajzja] Yanıpıpoy u! anu 8194513 "uloppy 4297 Pun Joyz u PDuusipppyw auolpswio} spq "SL "IN "POW ZZ 62; "Bunupsssguyaw “adwng ‘849019 ueßaß sgqpusnpjlsij-opadio] Jepo -J9woy jıw "Bnszysoy pun Aupıpyony “sgpusweigznnjlasg Jıw yPajg 'IPINP Us1aPIoA wap 4np UelpIezipalgzinypg "wopsppnig U94j94>1UJ9A HI [2405 19]j24 'S]pPad-Z40 1 WwWNg "usy1a15S jIıw ZIDMUPS I9po !g103zjoy uoßjoy "ypoy w> [G pun 9y "uaıuı] ji Bunuayjjlowg 84584 Bnj1ps "Zzinmipsjor /usjlo] us}wolmpıaA dsas usjjay>1ulaA Iw JDgq4ajalj uo]jDqgIoH pun -YanıpıpoH u! 8184248] YPnıpypoy uı anu 9194513 woppy 4897 Jepo Joyz 4! pPiusgpuy alpıysnmisaun spg "YL "AN "PoW -awojyay ojjoAsBunyıım aulo ısı pun 41yozogq 4197 10Zıny ul uupwsjynyas -939 uopal ıny yaıs Jyapw poy soselg “Bunyupsag auyo pjlypsewpjyay JıW "Bnaz la pun NPIDPRA “aduwng '2950]9 “sgpuynpplasj-opadioj yıw “epupgsddiy jıu 4eßny -ppdag 19g046 pun JoupsyyyPig "|OHPS-PDAisypWPsag Japyunp Jag0IH) "apaıg ajloıq n.xo "YPU09 HW Sjppag-zyopwwng sag YypIQ „Zx 97 ppusyuy „zZ x 0Z PPuapıoA "ZIDMUpS pijlps uaßja "ypoy wa GG "Bunu DW3 9458,BpJ1ps 'oziomypsjay usa] uoWwoup -ıoA 'dsaı uayjeypıusaa yıw "Buniynysnouojjog "sjnajsyawpsen Jaja1A Pnoigag, wj "uajsp] 919MWpS 10} pPA1BP10A would]? yıw PPA1OMZ -Hodsunı] spg "zL “IN "POW "ujaßny „”/, uw soßoyasL soßıygıy NPIONy '49019 "agpN 4011045 W ‘X PL URylays wm Zziomips uoßjay "ıpoy w> 9E "uam yw Bunsayjjiowg 9504Bpj1ps "szIDmipsjal ’usjla] uojwospıaA 'dsaı Uayjay>LUu 9A IW Dgasyaı] ypnipipoy ul Ann "ualpppw pun usgpuy an} poy seipıyarz ’soupsiy „13 [Ualsulopy Jop tpsunM Joq '„3” "pow PP4EPpuUN-@PL0H "EL "IN "POM "And "uoßunıpnıdsuneg 94g04B an} ppy spq — "Bnazyioy pun npıppany ‘adwng ‘84909 "sgpusnpjleizj-opedioj yIw 'ıPajg 'IPinp usı1apıoA wap Inn vewpIezipajgzinipg ‘940g -PDisynipsag, Jojyung "aypalg yaıq DiXa ’oy>LUOH jıw sjppad zo yWIWUNG "usyıaujg Ju ZIDMIps Jopo BIg4nyzjoy uaßjay "ıpoy w> [9 pun 9g ’LG "ualuı wu Buniaıjjiowg 8458,Bojups "9ZIDMIPSj91 /Uajlo] UayWwospıaA 'dsas uayjoy>luseA JIW 10919491] vojjoqjjoa Pun -gjpH ‘-Y>nıpıpoy u] “Juupyag „dW” "pow sjp 4504 pun 19z1j04 ’uspıoyag !aq Ipnnigseg, u] "pnDigeßjsueig uop Any ppusızpdnys ug "LE "IN "PO E27 , E “4944DJUUoy UBUSJYDAO uUop 10} ppy spq — "Bnazyiay pun yipıppny “sdwng 3 P09 4W "Ogpusnpjleij-opedio] Jopo zUp4y4npj1944 JIW “MPIO] D4Xe ujaginy “Ingjasipamsnp 4pıa] '>]Dpad Jap aBnjuowag auyo ‘Bunßljssjsquagnnupsisig aBjojui Ppiusyay "sabojuusy saj1pla] sISPUOSOg "uloynwjeßn]j pun uspuajjpjsny Jim ‘joyosuusy jıW ">jopag-uusy 'nzag Sjppag-Z40[ 1 WwWINg "npgquajuiy wı 9ıyoy ausbozeß yPsIuoy ‘DIL WWYoY wajsag sno ’"usBoz -a5 sojjypu a1yoy 'ıpoy w> 09 pun 9G "uaıuı] uapuaıpaıdsjus pun Jdoyusjyp4js wouszuoIg -agjıs 4 Bunsohlbug danpjgjjay uj "usjla] usjwoAmpuaA "dsaı uajjapıular jıw “Dg1ayall u’lsL X X gZ vabjaysinM dw Bunypjssnpusino] ui “us4la4Pnp]LPS-UojjpggjpH pun -sPnip -{PoH 4n} uaßja}zjoH yw Bunypyssnouusy uj ‘Inpgeß aalypjuuoy Jojuupyag uaoßunayny 13 IPPN '„DAa]J-[2Spg” Ppauussyods-S3PL109-[pulßL1Q spq "OL "IN ’POM "Bnazyıoy pun yıpıpyaony “adwng ’399019 '"agqpu -jnpjleij-opadıo] Jıw 'P2jg 'IPANP us19PJ10A wap }nD usıpiazipajgzinipg "pupy wajzIDmeB -uUD 4Iw PP4usyoy-usyupy-SPU0H "Wlaynwjaßn]jJ pun uspuajjpysny jıw "Bunypyssnn -uuoy Iag [jaypsuuey Jspo Bunypjssnpusino] I9q [BeYPS->45p]3 pun aipajg ayaıq ouyxg "ajppag-uusy 'nzagq NS "DuSjpwyoy wajsag snD "uaboza} so4ypu S1yoy "uUs1ayS Aw ZIDMIPS J9PO BIgqin4zjoy UaB]aJ "WI 95 ayoyuswypy Ydoyuajyoyg pun usıur jıw Bunsai] -J1DWw3 94584 Bp|1ps "sz1omipsj24 ‘usjla] uaJwonpıaA dssı usyjoy21UJ0A JIW JogIay ojjpqjjoA pun „PnıiptpoH zw ‘Bunypyssnouusy pun -us4no] uf ‘13BnjjpıpDy Jıw 4ND7 wayıpıa] pun and ur aplaaıaun “wıoy Jap ul UOLPS »,,45” JBUUSLUSTDYS-SPUOH IOQ "6 "AN "POW -Bnazyıa My pun Aupıyany adwng ‘839019 "sgpuynpjlaij-opadıo Hw ypalg 'IPınp uaJapıJoA Wwap IND ULPISZWOIAZINIPS "Pupy wajzIoMeBuD Hu PoJusyay-usyupy-2y21109 SE "awpajg AHl9ıq D4Xa aY21109 wm D]DPOI-ZIO[Y1WWUNG "USy19.4S HWw ZIDOMIpS I9po 19424Zj0y uoß]a4 "ypoy w> [9 ’9G 'IG "ualuı] ji Bunsaıjjlowg 24s34Bojups "SZIDMIpSJ2} /usjlo] uawoupıaAa "dsaı uayay>1UJaA HıW Pgi1ajalj uojjpqjjoA pun -qjpH ‘-Nanıpıpoy uj "Bunyoj -uagnYy ul PPAUEWEI-SIPNDIGEg seyınjs ’sa4nß sıapuosaq ug "9 "aN "POW "Bnazy4a pun yaıpypny ‘dung ‘892019 ’sqpusnpjleiz-opedıoj jıw p>lg "Ipınp uslopJoA WaP „nn uaWpIEZLPaIqZINLPS "pupy wajzIomeßun Ju PPAUSyay-UoYupy-Sy>L0H9 -[oyps>yspj3 "SWpalg oHaıq DXa SPUOH W S[Dpa2g-z/0ylWWND "uSy1ayg Alu ZIDMIpS apo Bıqanyzjoy uabjay 'yoy w> [9 ‘95 ‘(5 "uaıuı] pw Bunı DWw3 S4594BoJ1pS ‘sziomips 304 "u5jlo] uaywoap4aA "dsaı uoyjoy>ıUIaA JıW Dgiayalj uojjpqjjoA Pun -qjpH ‘-N>nıpıpoy uf -Bunjojuagny ul PPAsıpnDıg99 seyınys ’sa4nB sıopuosag ul7 "S "IN "POMW "Bnozyiom pun Apıppay ’odwng '0y0]9 ’oqpujnpjjesg-opedioy IWW Palg 'I!panp usopıoy -Bnozyloy pun Apıpfony adwnd »990|9 "sgpuynnjje4g-opedioy jıw 'Palg 'Ilpinp ussop4oA wEp }np uelpjezipejqzinips 'pupy wayzomeßun IL PPAUOHOY eu u LUD) "Pop wop jnp ustpjszipejgzinipg ‘pupy WoIzIomoeBup Ju PD4usyay-usyupy-pLoH "apap 10P97 10g01B gu Joyog pwp.d Dxo 1opo ->14sp]3 ">\PeId S1191q DA4X® 8951109 4 ojnpag 10P07 10gj04B j1w [Jo4Dg pwpud D44Xo 10P0 ->145p]3 "SLpajg 9j191q D4jx9 ’oY2L109) HI 9jopag -zj0[y1wıuundg "WwoapuoA "dsea joypıuloA ELCH ER RR mulsag snD "usBozoß -zyoylwwundg "woapıoA 'ds94 4jospIuU1oA uepusjagng ’jDlIaJDWyoy Wajsaq sno ’usBozaß sonyDu ouyoy "uayjaug 4 ZIDMIps Jopo Bıqipyzioy UoDja4 Na u» 19 95 "15 "voluoddog soyDu 9Jyoy "Uaylouyg yw ZI0MIps Jopo Biginyzjoy uoBja4 'ypoy w> |9’95 ’IG "usyunjeddog u Bunseyjjjowg e4se,Boıps 'oz1omipsjon uajla] ualWoALpıoA Asa4 UOIOY>1UI0A IW unguayaı yı BunsoyjjioWwg 84554 Bpjups "ozIDMipsjo1j uajjo] uopwostpıan 'dsaı Usj94>1U10A JIW Ingsayail uojogjloA pun -qJEH "-JPM4PıpoH u] "sendgppuuyn4 sap Yanısaajstow ulg 1oßp]jpIppy wu vojloglloA Pun -qjoH “Nonspy2oH u] 'senpgqposyny sep Yanıssajsiow uig “oBpjjo1pp} Bunjojuegny u} pPausino]-uewpg-@PHIH AP!2] PAXO SPG "gan "poy au Bunjpojuegny ul PPausino]-@PL19H aypla] D4Xe spg "zZ "IN "POM Bunipipgy ejjeddop ıpinp zinpsgnnis yasanmJoAun Ipsy Ypıd ‘Inn 1041pj07 "uossoweg tpılpies ujoßny pun eynyj 496p7]-snuoy SPLOH uoyılpsoß pun jejınyaß jpızods ueuoy pun uajtyag jousjow wj Biuemipoy usagpuppuepion 4 SpL29 _ Bunzinhgy ejsßujıoB “Younyaß -jnnyjeßny -jeipIsIprug ajypyıoJoyng "Blyolynıpg pun uepjeips -jaqnBiopioA ByjyınjsıoA ’s1yosuauiypy opunisiıoA jdoyıetiajs BpLlog asıpy slolpisipnig pun -aßerg ’oBıynıy iypjeßipnig oneßunleA 10ynp ’go1B siopuosoq ujaßny 'jyespoB [PLOJDW woJjoA snn ojnpjjeßny usypojqgiwWung uoyanıs jjw € sjppedy>oıg Ey>L109 E Ü "Bunuipsssguyaw usBeß SgqpusnpjIsij-opsdio] Jepo -Jowoy yıw "Bnazyuo un 4upılyan "edwng '3490]9 "sqpuswa4gynn]laig HW “pajg 'IlPInp us1op10A nis EN [94DS19P32}ÖnZ pun -Yanıq 1ojjay aupajg ajlaıq n44xa "SPP Id-ZI0 YIWLWUNd 'Uay1914S Iw ZIDMIPS Japo Bıgınyzioy uaßjay 'woy wa [9 ’9g ‘IgG “uaıuı Im Bunsenjıowg 2/53} Dp]1ps "ezınmups 724 ugjle] uajwoupıaA "dss1 uajjay91U10A Jıy “yuD [9 pun yDyıanpg “Inglajaıl] uojjpqjjoA pun -gjoH ">PnApıpoH u] "Bunjojuagny uı pPauswpg seßıynıy "y "AN ’POW "Bunups4sgiyaw usBaß sgpuynpjıa4y -opadıo] Japo -pwoy Jıw "Bnezyleyy pun ypıpjony “dung '3320|9 "sgpuswaiggnnjleig JıW “ypajg 'IIPINP ueJ1aPIoA WOP 4nD uSWPISZIPSIAZINLPS "JayDsıopa}ßnz pun -Yanıq Jajjay ’alpajg Sag D.4XO '3]DPOI-ZIOoPIWWUND) "UBJ1911S HWw ZIDMWPS 1opo Biginyzjoy ueßlay 'ıpoy w> [9 95 '5 uaıuıj wm Bunssjjlowg 24524 Bp]yps 'szinmpsjoy /usja] UoJWOAPISA dss1 uaayPıuıaa HW oqlayalj VOJpq]joA Pun -gIPH '>PNAPIPOH u] "PRauswpg sopı1jos "zZ "IN "POMW a + 40BpJ-jpjppy aPLL9H ‚Bunuipassgiyay usBaB agou f 4nP|IB14-opedıo| Jepo -wwoy Aw "Bnszyiay pun HpıPj?nd EN 17019 "SgBusweigznp]loug HW "pajg ipunp ussopıon wop jnp ualpiozipejgzinipg sus A nz pun Yanıq J9]jay ‘alpaıg ajlaıg nuyxa /ojppag-zjopyiuiung "uajlaujg 4ILl ZIDMLUPS po P:g4D3zjoy ueßjay "ypoy w> [9 ‘95 Lg "ualuı] zu Bunsaıjliowg 2j58JÖpjups ‘Z1DMUps Ban usllo1, Veyluonıpıaa "dsa1 usjjoyDIulaA Jıy indes pun yomenpg "oq4ejs1j volloqlioA gJDH '-Y>nıpıpoy uj "Bunyojuagny ur ppauouop soßıypıy "€ "AN "POW "Bunupassguyaw uaBaB agpuynpjlaiy ‚opadıo] 1Epo -Jowoy yıy "Bnazy.1ay pun Hpılyony "odıung ‘84209 “agpuswaugznpjleug JIW “POIg "IIPANP us1EP10A wop InD uslpIozipalgzinipg "Joypsıopa4Önz pun »pnıq Jajjay ‘sypajg EN121q DAX9 'O]Dpag- zo yIWWUND "usylayg Hu ZIDMUps Jopo Big1nyzjoy uaBjay "ipoy > [9 95 '15 "ua zw Bunaayjlowg 3458, Bpjips szunmupsjol} /usjlo] UeywWolpıoAdseı uayjayalulaA HW Hoqaajal] uojjogjjoA Pun -qjop “-PPnıpiPoH u] "PruuslleH sep1jos "E "AN "POW Tr TE > ni HE Mod. Nr. 1. Solides Herrenrad. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 81456, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, extra breite Bleche, heller Druck- und Zugfedersattel. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo- Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. us Mod. Nr. 2. Solides Damenrad. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, extra breite Bleche, heller Druck- und Zugfedersattel. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo- Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. Mod. Nr. 3. Kräftliges Herrenrad in Außenlötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Dauerhaft und elegant. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tief- schwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien: 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, extra breite Bleche, heller Druck- und Zugfedersattel. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo-Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. FH ENRIZERR N $7 5 OS S I Z 72 N D VAREL, Mod. Nr. 4. Kräftliges Damenrad in Außenlötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Dauerhaft und elegant. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tief- schwarze, schlagfeste Emaillierung mit Imtan 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, extra breite Bleche, heller Druck- und Zugfedersattel. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo-Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. Z FZ Göricke Blockpedaele j mit starken Gummiblöcken 3f Kugslläufe aus vollem Material ® gedreht. Kugeln besonders groB Jaher verringerte uchgefah und bruchsichere 1934 er OL Be U EB) (am Ya) as ben Göricke-Räder sind keine zweifelhaften Kombinations-Räder. Sie werden nicht aus Teilen, die in verschiedenen Fabriken hergestellt werden, zusammengebaut. Göricke fabriziert seine Teile selbst und kann deshalb für jedes Einzelteil volle Gewähr übernehmen. Scharfe Kontrolle begleitet jede einzelne Fabrikationsstufe. Die für den leichten Lauf wichtigen Tretlager sind Original „Göricke-Konstruktion‘ mit aufgeschraubtem Kettenrad. Sorgfältige Abdichtung gegen Staub erhöht die schon durch die Materialwahl gesicherte lange Lebensdauer, selbst bei den preisniedrigsten Modellen. Eigenfabrikation sind auch die „Göricke-Naben”. Die Achsen besitzen Nuten- sicherung und Nasenscheiben. Dadurch wird ein Festklemmen der Nabe ausgeschlossen. Ergebnis: leichter Lauf, leichte Montage. I DR Mod. Nr. 7. Das extra leichte Göricke-Tourenrad in Außenlötung mit Radiallager. Ein Meisterstück des Fahrradbaues. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Doppellinien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Rohre nahtlos gezogen, aus bestem Rohmaterial. Gabelenden vernickelt resp. verchromt. Gummiklotz- Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Elastic- oder extra prima Sattel mit großer Leder- decke. Göricke-Ranken-Kettenrad mit angewalztem Rand. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. öricke-Qualität stellen auch die im eigenen Werk fabrizierten Steuerteile, Pedale, Kurbeln, Lenker, Felgen, Schutzbleche dar. Fachmännische Materialwahl und genaue Materialprüfung sind die Bürgen dafür, daß kein „Göricke-Besitzer” von seinem Rad enttäuscht wird. Das Aussehen: tiefschwarze, feste Emaillierung auf rostsicherem Untergrund mit Hilfe eines Emaille-Spezial-Bades, dazu erstklassige Verchromung und Vernickelung. — „Göricke” ist das Rad mit der geringsten Bruchgefahr, denn die mit stabilem Gabelkopf versehenen Vorder- rad-Gabelscheiden sind besonders verstärkt. Die Querschnitte aller wichtigen Teile zeigen die zuverlässige „Göricke-Verarbeitung”. — Über 1% Millionen Göricke-Räder gelangten im Laufe der Zeit in die Hände anspruchsvollster Radler. Viele Kilometer wurden und werden auf „Göricke” täglich sicher und ohne Ermüdung zurückgelegt. Achten Sie beim Kauf auf das „Göricke-Schild”. Es verbürgt 60 jährige Erfahrung und unerreichbare Hochqualität! Mod. Nr. 8. Das extra leichte Göricke-Damen-Tourenrad in Außenlötung mit Radiallager. Ein Meisterstück des Fahrradbaues. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Doppellinien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Rohre nahtlos gezogen, aus bestem Rohmaterial. Gabelenden vernickelt resp. verchromt. Gummiklotz- Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Elastic- oder extra prima Sattel mit großer Leder- decke. Göricke-Ranken -Kettenrad mit angewalztem Rand. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 5. Ein besonders gutes, starkes Gebrauchsrad in Außenlötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tief- schwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Elasticsattel. Göricke-Ranken-Kettenrad mit angewalztem Rand. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 6. Ein besonders gutes, starkes Gebrauchs-Damenrad in Außen- lötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen holzfarbi oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Elasticsattel. Göricke-Ranken-Kettenrad mit angewalztem Rand. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 12. Das Transport- Zweirad mit kleinem Vorderrad für schwere Lasten. Im Gebrauch vieler Geschäftsleute. Ballonausführung. Mit vernickelten resp. ver- chromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung. 55 cm hoch. Felgen schlicht schwarz. Vorderrad 20 x 2“, Hinterrad 26 x 2“ Draht. Breite Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Großer, dunkler Geschäftsrad-Sattel. Praktischer und großer Gepäck- träger mit Kippständer. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werk- zeug. Mit Reklameschild ohne Beschriftung. Dieses Rad macht sich für jeden Ge- schäftsmann in kurzer Zeit bezahlt und ist eine wirkungsvolle Reklame. Mod. Nr. 14. Das unverwüstliche Knabenrad mit 24er oder 26er Rädern. Erstere nur in Hochdruck, letztere in Hochdruck- und Halbballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 46 und 5] cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, heller Sattel mit vernickelten Druckfedern. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo -Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. ee x 8 FR CHR RZ DIR HN TERN TAU NMRR SI, Ah P; IL II % Qi Mod. Nr. 15. Das formschöne Mädchenrad mit 24er und 26 er Rädern. Erstere nur in Hochdruck, letztere in Hochdruck- und Halbballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 46 und 5l cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale, heller Sattel mit vernickelten Druckfedern. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Freilaufbremsnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mit Komet- oder Torpedo-Freilaufnabe gegen Mehrberechnung. Mod. Nr. 9. Der Göricke-Straßenrenner „SR“. Schön in der Form, unerreicht in Güte und leichtem Lauf, mit Radiallager. In Touren- und Rennausstattung, mit Hochdruck- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Email- lierung mit Linien und Strahlenkopf. Rahmenhöhe 56 cm. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Rohre nahtlos gezogen, aus bestem Rohmaterial. Commikler: bezw. Renn-Pedale. Extra breite Bleche und Elastic-Sattel bei Tourenausstattung oder Rennsattel bei Renn- ausstattung. Mit Ausfallenden und Flügelmuttern. Göricke-Ranken -Kettenrad mit an- gewalztem Rand. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilauf- nabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 10. Das Original-Göricke-Sportrennrad „Basel-Cleve“. Nach Er- fahrungen bekannter Rennfahrer gebaut. In Rennausstattung mit Holzfelgen für Hoch- druck- und Halbballon-Schlauchreifen; in Tourenausstattung mit Wulstfelgen 28 x 1!/, x 1®/, lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen. In hellblauer Emaillierung mit silber- bronzenem Strahlenkopf und entsprechenden Linien. 56 und 60 cm hoch. Rohre nahtlos ge- zogen, aus bestem Rohmaterial, konisch gezogene Rohre im Hinterbau. Gummiklotz-Pedale bezw. Renn-Pedale. Mit Rennsattel, mit Ausfallenden und Flügelmuttern. Besonders leichtes Rennlager. Kettenrad infolge Dreischraubenbefestigung, ohne Demontage der Pedale, leicht auswechselbar. Kurbeln extra leicht. Mit Freilaufkranz oder Torpedo-Freilaufnabe. Mit Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. — Das Rad für den erfahrenen Rennfahrer. Mod. Nr. 16. „Den Haag“ Herren, das elegante Modell nach holländischem Ge- schmack in vornehmer Ausstattung. Außenlötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon liefer- bar. Mit vernickelten, verchromten oder schwarzen Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Email- lierung mit gold-blauen Linien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen Westwood, extra stark mit Linien. Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Großer, dunkler Sattel mit Anhänge- tasche. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Moleskin-Kettenkasten, Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 17. „Den Haag‘ Damen, mit geradem Unterrohr. Das elegante Modell nach holländischem Geschmack in vornehmer Ausstattung. Außenlötung. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten, verchromten oder schwarzen Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit gold-blauen Linien. 51, 56, 61 cm hoch. Felgen Westwood, extra stark mit Linien. Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Großer, dunkler Sattel mit Anhängetasche. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Moleskin- Kettenkasten, Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. Mod. Nr. 11. Ein Strapazierrad für den Dienstgebrauch. Im Gebrauch bei Behörden, Polizei und Post als Mod. „MP“ bekannt. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 51, 56 und 61 cm hoch. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz- Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Dunkler Geschäftsrad-Sattel. Schutzblechzeichen auf dem vorderen durchl. Blech. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug. — Das Rad für größte Beanspruchungen. Mod. Nr. 13. Göricke-Kinderrad Mod. EL: Der Wunsch der Kleinsten! Ein prak- tisches, zierliches Rad für Knaben und Mädchen. Nur in Hochdruck lieferbar. Mit ver- nickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. 36 cm hoch. Felgen schwarz mit Streifen 14x1'/,“. Mit starrer Nabe, Glocke, Rücklicht. Kräfliges Tretlager mit '/,“ Kugeln. FIT Ruder RS g N Mod. Nr. 19. Zweisitzer (Tandemrad) für Dame und Herrn. Starker Rahmen in Außenlötung. (Modell Nr. 18 für zwei Herren.) Göricke-Tandems werden von vielen Kriegs- blinden gefahren. In Hochdruck-, Halb- und Vollballon lieferbar. Mit vernickelten resp. ver- chromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung mit Linien. Höhe vorn 53, hinten 56 cm. Felgen holzfarbig oder schwarz mit Streifen. Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche, helle Druck- und Zugfedersättel. Mit Torpedo-Freilaufnabe, Glocke, Pumpe, Rück- licht und Werkzeug. Mod. Nr. 20. Transport-Dreirad, Fahrer vor dem Kasten. (Mod. Nr. 21 Fahrer hinter dem Kasten.) Dasideale Gepäckrad für alle Geschäftszwecke, mitPritsche und Galerie oder mit Kasten für Lasten bis zu 250 kg. Nur in Ballonausführung lieferbar. Mit vernickelten resp. verchromten Teilen, tiefschwarze, schlagfeste Emaillierung. Felgen schlicht schwarz 26x 2‘ Draht. Breite Gummiklotz-Pedale mit Göricke, extra breite Bleche. Großer, dunkler Geschäftsrad-Sattel. Mit Torpedo-Freilaufnabe (Mod. Nr. 21 kann nicht mit Freilaufnabe geliefert werden), Glocke, Pumpe, Rücklicht und Werkzeug.

Göricke Räder Faltblatt 1934


Von
1934
Seiten
8
Art
Faltblatt
Land
Deutschland
Marke
Göricke
Quelle
Heinz Fingerhut
Hinzugefügt am
05.05.2019
Schlagworte
Als Gast hast Du Zugriff auf die Vorschau in reduzierter Qualität, als Vereinsmitglied des Historische Fahrräder e.V. kannst Du auf die höher aufgelöste Standard Qualität zugreifen.
Standard (3,61 MiB) Publikationsqualität anfordern wird später freigeschaltet

Ähnliche Dokumente

Göricke Räder Faltblatt 1930er Jahre
1930 - 1939, Faltblatt, 3 Seiten
Göricke Transporträder Faltblatt 1930er Jahre
1935 - 1939, Faltblatt, 4 Seiten
Göricke Preislisten 1934
1934, Preisliste, 5 Seiten